VIZIJA TICM-a

Vizija TICM-a je postati jezgra razvoja na znanju utemeljenih poduzeća čije će djelovanje utjecati na podizanje konkurentnosti međimurskog gospodarstva.


MISIJA TICM-a

Od 2010. godine u Centru znanja Međimurske županije gradimo razvojni ekosustav – zajednicu proaktivnih pojedinaca, poduzeća, udruga i institucija. Pomažemo u realizaciji tehnološki naprednih poslovnih ideja kroz inkubacijske i savjetodavne usluge. Radimo na izgradnji ljudskih potencijala u STE(A)M području kroz programe edukacije. Kvalitetu usluga osigurava visokomotivirani tim. Kontinuirano učimo i primjenjujemo naučeno u praksi, a svom poslanju pristupamo stručno i odgovorno.

Potičemo:

 • gospodarski razvitak regije kroz razvoj tehnološke i poslovne infrastrukture te stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje
 • pružanje inkubacijskih i savjetodavnih usluga za poduzeća i pojedince te poticanje njihovog djelovanja u okviru TICM-a
 • transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija
 • usvajanje i primjenu novih poslovnih i tehnoloških znanja
 • razvoj ljudskih potencijala u području STE(A)M-a

Ne podržavamo:

 • nepoštene i/ili potencijalno štetne poslovne prakse i inicijative
 • pseudoznanstvene inicijative
 • ostale inicijative koje nisu u skladu s našom vizijom i misijom ili su u suprotnosti s našim etičkim kodeksom

ETIČKI KODEKS TICM-a

Etičkim načelima sadržanima u našem Etičkom kodeksu uređena su pravila dobrog ponašanja zaposlenika TICM-a, temeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, županijskim javnim politikama, pravilima struke i dobrim običajima, u odnosima prema svim vanjskim dionicima i u međusobnim odnosima zaposlenika. Cilj Etičkog kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Cijeli tekst kodeksa dostupan je ovdje.


Organi društva su Uprava i Skupština društva

UPRAVA DRUŠTVA

 1. Zastupa Društvo
 2. Vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i uz uvažavanje odluka Skupštine Društva
 3. Ovlaštena je dati i opozvati prokuru jednoj ili više osoba
 4. Dužna je ishoditi prethodnu pisanu suglasnost Skupštine Društva za donošenje određenih odluka, itd.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština donosi naročito odluke o:

 1. Imenovanju i opozivu Uprave Društva
 2. Davanju razrješnice članovima Uprave
 3. Upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka
 4. Prestanku rada Društva
 5. Preoblikovanju odnosno pripajanju ili spajanju Društva
 6. Prodaji ili drugom obliku otuđenja imovine Društva čija vrijednost prelazi 200.000 HRK
 7. Sklapanju, izmjenama ili raskidu poduzetničkih Ugovora
 8. Povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala
 9. Utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
 10. Izboru i davanju naloga revizoru Društva, itd.

SKUPŠTINA DRUŠTVA – POZIVI I ODLUKE

Knjiga odluka Skupštine Društva

Sjednice Skupštine – pozivi


NADZORNI ODBOR DRUŠTVA – POZIVI I ODLUKE

(Nadzorni odbor Društva ukinut je 5.7.2016.)

Odluke Nadzornog odbora

Sjednice Nadzornog odbora – ZIP

Sudjelovanje trećih strana na sjednicama Nadzornog odbora

Sukladno članku 266., stavak 1, Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi Uprave Društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.


Javni poziv za dodjelu sredstava

Javni natječaj za dodjelu sredstava

Upute za prijavitelje

Dana sponzorstva, donacije i potpore male vrijednosti

Dana sponzorstva i donacije

Dane potpore male vrijednosti


Plan rada za 2021. godinu
Izmjena plana rada za 2021. godinu
Izvješće o radu za 2021. godinu


Financijske informacije