Javna nabava

1. izmjena plana nabave za 2021.godinu

2. izmjena plana nabave za 2021. godinu

3. izmjena plana nabave za 2021. godinu

4. izmjena plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave 2022. godinu

1. izmjena plana nabave za 2022.godinu

2. izmjena plana nabave za 2022. godinu

3. izmjena plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

1. izmjena plana nabave za 2023. godinu

2. izmjena plana nabave za 2023. godinu

3. izmjena plana nabave za 2023. godinu

4. izmjena plana nabave za 2023. godinu

Važeći plan nabave nalazi se u standardiziranom obliku u EOJN te je dostupan na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Plan nabave za 2024. godinu

1. izmjena plana nabave za 2024. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  1. Metalska jezgra Čakovec,  Bana Josipa Jelačića 22/d, Čakovec, OIB: 44226932013
  2. LUG d.o.o., Kralja Tomislava 139, Kotoriba, OIB: 77285039655
  3. Privrednik d.o.o., Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, OIB: 68505982946
  4. Knaput Logistika d.o.o., Matije Gupca 14, Kućan Marof, OIB: 33097389671
  5. Chromos Agro d.o.o., Radnička cesta 173/n, Zagreb, OIB: 82790074844
  6. Kulturna udruga Pokret plus, Milke Trnine 9, Čakovec, OIB: 4298830924

Izjava o sukobu interesa – Ivan Plačko


POSTUPAK NABAVE USLUGE ČIŠĆENJA (1. siječnja 2023. godine – 31. prosinca 2023. godine)

Poziv na dostavu ponuda

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru najbolje ponude


POSTUPAK NABAVE USLUGE ČIŠĆENJA (1. siječnja 2022. godine – 31. prosinca 2022. godine)

Poziv na dostavu ponuda

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru najbolje ponude


POSTUPAK NABAVE – OPREMANJE MULTIMEDIJALNE DVORANE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE d.o.o. AUDIOVIZUALNOM OPREMOM (2021. godina)

Poziv na dostavu ponuda

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru


POSTUPAK NABAVE USLUGE ČIŠĆENJA (1. siječnja 2021. godine – 31. prosinca 2021. godine)

Poziv na dostavu ponuda

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru ponude


POSTUPAK NABAVE USLUGE ČIŠĆENJA (25. lipnja 2019. godine – 24. lipnja 2020. godine)

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru


POSTUPAK NABAVE USLUGE ČIŠĆENJA (1.7.2020.-31.12.2020.g.)

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru