Javna nabava

1. izmjena plana nabave za 2021.godinu

2. izmjena plana nabave za 2021. godinu

3. izmjena plana nabave za 2021. godinu

Važeći plan nabave nalazi se u standardiziranom obliku u EOJN te je dostupan na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  1. Metalska jezgra Čakovec,  Bana Josipa Jelačića 22/d, Čakovec, OIB: 44226932013
  2. LUG d.o.o., Kralja Tomislava 139, Kotoriba, OIB: 77285039655
  3. Privrednik d.o.o., Park Rudolfa Kropeka 1, Čakovec, OIB: 68505982946
  4. Knaput Logistika d.o.o., Matije Gupca 14, Kućan Marof, OIB: 33097389671
  5. Chromos Agro d.o.o., Radnička cesta 173/n, Zagreb, OIB: 82790074844
  6. Kulturna udruga Pokret plus, Milke Trnine 9, Čakovec, OIB: 4298830924

Izjava o sukobu interesa – Ivan Plačko


POSTUPAK NABAVE – OPREMANJE MULTIMEDIJALNE DVORANE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE d.o.o. AUDIOVIZUALNOM OPREMOM (2021. godina)

Poziv na dostavu ponuda

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru


POSTUPAK NABAVE USLUGE ČIŠĆENJA (1. siječnja 2021. godine – 31. prosinca 2021. godine)

Poziv na dostavu ponuda

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru ponude


POSTUPAK NABAVE USLUGE ČIŠĆENJA (25. lipnja 2019. godine – 24. lipnja 2020. godine)

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru


POSTUPAK NABAVE USLUGE ČIŠĆENJA (1.7.2020.-31.12.2020.g.)

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru