Kao dio kontinuiranog ulaganja u unaprjeđenje znanja i vještina s ciljem što kvalitetnijeg rada, TICM provodi projekt Obzor znanja. Ovo je već treći TICM-ov projekt financiran u sklopu Erasmus+ programa kao dio Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih. Projektne aktivnosti sastoje se od sudjelovanja TICM-ovih djelatnika u strukturiranim tečajevima organiziranima diljem Europske unije. Kako su pandemija koronavirusa i mjere koje države uvode kao reakciju na pandemiju obilježile gotovo cijelu 2020. godinu i još uvijek znatno otežavaju normalnu provedbu projekta, dio projektnih aktivnosti mora se provoditi online što umanjuje njihovu kvalitetu i ostvarene rezultate. Ipak, četvrti tečaj u okviru projekta, a drugi u kojem je sudjelovao direktor TICM-a, Ivan Plačko, uspio se održati u St. Paul’s Bayu na Malti od 12. do 16. travnja 2021. godine. Tečaj je organizirala Alpha School of English koju vodi direktorica Marie Abel.

Tečaj pod nazivom Public Speaking, Communication / Presentation skills for Professionals odnosno Javni govor, komunikacijske i prezentacijske vještine za profesionalce bio je prilagođen zahtjevima g. Plačka kao jedinog polaznika te je osim tema iz samog naziva obuhvatio i  menadžerske teme kao što su motivacija zaposlenika, menadžerski stilovi i pregovaranje. Cijeli tečaj  provodio se kroz intenzivan rad i komunikaciju voditeljice tečaja, iskusne edukatorice Diane deBromhead i polaznika pri čemu je razmjena znanja i iskustva bila obostrana.

U dijelu seminara koji je bio fokusiran na komunikacijske vještine nakon postavljanja teoretskih temelja raspravljalo se o osobinama i vještinama dobrih komunikatora, a poseban naglasak stavljen je na korištenje idioma na engleskom jeziku kao, vjerojatno, najzahtjevnijeg dijela komunikacije na stranom jeziku. Kroz nekoliko primjera i raspravu obrađeno je i područje efektivne komunikacije u poslovnom kontekstu. U ovom dijelu korišteni su javno dostupni video materijali na ovu temu (1) te je polaznik trebao napraviti kratku prezentaciju svog rada sličnu ovoj na videu (2).

Cilj dijela seminara koji se odnosio na networking, odnosno umrežavanje bio je raspraviti o važnosti umrežavanja u današnjem poslovnom i širem društvenom okruženju uz usvajanje korisnih tehnika i fraza na engleskom jeziku koje mogu biti od koristi kod umrežavanja. Sudionik je trebao pripremiti i kratku prezentaciju takozvani Elevator pitch, varijacije koje se kasnije mogu koristiti u situacijama umrežavanja u međunarodnom okruženju s engleskim kao radnim jezikom. Video s primjerima Elevator pitcha dostupan je ovdje (3). U okviru ove teme raspravljalo se i o društvenim mrežama i networkinga putem njih. Uz najčešće korištene društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i ostale, raspravljalo se i o mogućnostima i načinima  korištenja ‘poslovne’ društvene mreže LinkedIn.

Tema motivacije bila je obrađena kroz predstavljanje teorija motivacije i razgovor o njihovoj primjeni u praksi. Četiri teorije o kojima se raspravljalo su Maslowova hijerarhija potreba, Herzbergov dvofaktorski model motivacije, McClellandova teorija motivacije „stečenih potreba“ i Alderferova ERG teorija motivacije.

Dio tečaja bio je posvećen i međukulturalnoj komunikaciji, odnosno komunikaciji između osoba koje pripadaju različitim kulturama što može imati i značajan utjecaj na način komunikacije te stvari koje jesu odnosno nisu prihvatljive u službenoj komunikaciji. Pri tome se raspravljalo o aspektima kulture, primjerima iz pojedinih kultura te razlikama između njih. Primjer videa na temu međukulturalne komunikacije je dostupan ovdje (4). Kako bi međukulturalna komunikacija bila efektivna potrebno je voditi računa o ovih pet čimbenika: 1) Svjesnost – treba biti svjestan da različite kulture imaju različite načine i vrijeme za raditi određene stvari i da naš način nije jedini i neupitno najbolji; 2) Priprema – prije sastanaka s pripadnicima drugih kultura potrebno se upoznati s njihovim običajima, bontonom i općim stavovima kako bi izbjegli postupke koji ih mogu uvrijediti ili na neki drugi način rezultirati neugodnom situacijom. Pri tome ne treba težiti apsolutnom ovladavanju svim detaljima tuđe kulture, već prije svega pokazati dobru volju i spremnost na učenje o njoj; 3) Jezik kao jedna od temeljnih manifestacija kulture  značajan je te uz same riječi obuhvaća i kulturalni kontekst govornika  pri čemu ista riječ može imati različito značenje kod pripadnika različitih kultura; 4) Humor, ako ga se uopće koristi, treba koristiti vrlo oprezno jer šale vrlo rijetko imaju isto i prihvatljivo značenje u različitim kulturama; 5) Otvorenost kojoj treba težiti uz uvažavanje zahtjevnosti i prepreka koje osobe iz različitih kultura trebaju nadići kako bi kvalitetno komunicirale.

Cilj četvrtog djela tečaja bio je unaprijediti vještine javnog govora kroz upoznavanje s osnovnim elementima procesa javnog nastupa, temeljnim elementima govora i načinima za smanjivanje treme zbog nastupa pred publikom. Obrađene su razne vrste javnih govora prema cilju koji se želi postići – na primjer uvjeravanje, informiranje, zabavljanje i slavljenje. Raspravljalo se o tehnikama koje se mogu koristiti u javnim govorima kao što su pauza, jačina glasa, visina glasa, brzina govora i modulacija.  Posebna pažnja posvećena je načinima strukturiranja javnih govora, od otvaranja i uvoda, preko središnjeg dijela do zaključka. Predstavljeni su i načini za kontroliranje treme pri čemu su važni dobra priprema, pozitivan stav, vježba i ovladavanje adrenalinom. Način na koji disanje može pomoći u ovladavanju treme prikazan je u ovom videu (5) a kako samopouzdano održati govor u ovom (6). Ukazano je i na najčešće greške kod javnog govora kao što su prebrzo govorenje, preduga i dosadna izlaganja, pretjerano ponavljanje i plagiranje tuđih govora. Raspravljalo se o temama ovih videa (7), (8), (9) i na koji način se mogu primijeniti u poboljšanju javnih izlaganja.

U ovom dijelu tečaja dodatno su predstavljeni načini za izradu kvalitetnih prezentacija, pri čemu je kao nit vodilja poslužila tzv. Bomber tehnika koja je dobila naziv od akronima BOMBER gdje je: „B“ – BANG (upečatljiv uvod kako bi se osvojila pažnja publike); „O“ – Opening (otvaranje prezentacije iznošenjem ne više od 5 ključnih tema i ciljeva izlaganja); „M“ – Message (poruka odnosno središnji dio prezentacije iznesen na razumljiv i zanimljiv način; „B“ – Bridge (most za premošćivanje jaza između početne točke i navedenih ciljeva prezentacije); „E“ – Examples (korištenje primjera s kojima se publika može poistovjetiti kako bi se kvalitetnije prenijela poruka prezentacije); „R“ – Recap (sažet i jasan pregled ključnih poruka prezentacije kako bi ih publika lakše zapamtila). Dodatni savjeti za kvalitetne javne govore i prezentacije dostupni su u videima (10), (11).

Peti dio tečaja bio je fokusiran na vještine pregovaranja pri čemu se raspravljalo o tehnikama planiranja i pripreme za pregovore kroz analizu razlika između početnih točaka i krajnjih ciljeva pregovora za uključene dionike. Dane su definicije ključnih pojmova u pregovaranju kao što su početne točke, ciljevi, varijable, sporedne točke i drugi elementi. Na nekoliko primjera analizirane su sve navedene komponente pregovaranja, a raspravljalo se i o videima o pregovaranju (12), (13).

Posljednji dio tečaja bio je posvećen stilovima upravljanja odnosno menadžerskim stilovima, a odrađen je kroz predstavljanje i raspravu o pozitivnim stranama i nedostacima određenih upravljačkih stilova u različitim situacijama ili organizacijama. Nakon definicije uloga menadžera te rasprave o određenim menadžerskim ulogama kao što je donošenje odluka, upravljanje, coaching i mentoriranje raspravljalo se o menadžerskim stilovima kao što su demokratski, autokratski, transakcijski, transformacijski i vizionarski.

Teoretska i praktična znanja naučena tijekom tečaja direktor TICM-a Ivan Plačko koristit će u svakodnevnom radu uz kontinuirani transfer naučenog na sve zaposlenike TICM-a. Budući da TICM organizira velik broj javnih događanja – edukacija, seminara, konferencija i studijskih posjeta za sudionike iz Hrvatske, ali i mnogobrojne goste, delegacije i partnere iz inozemstva, dobre vještine javnog govora i prezentacije ključne su za kvalitetno predstavljanje TICM-ovog rada i tema edukacija. Menadžerske vještine su pak ključne za kvalitetan rad TICM-a kao poduzetničke potporne institucije. Uzevši u obzir činjenicu da je praktična primjena znanja bila u fokusu tijekom cijelog tečaja i da je jezik tečaja bio engleski kao de facto lingua franca današnjeg svijeta, može se zaključiti da su tema i format tečaja izrazito relevantni i korisni za TICM.

Marie Abel, direktorica Aplha School of English Malta i Ivan Plačko, direktor TICM-a nakon završenog tečaja

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: