Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija„; Specifičnog cilja 1.b.1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)„; Operacije 1.b.1.1. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Nadležno tijelo za provedbu je Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji te veliki poduzetnici.Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 760.000.000,00 HRK (100.000.000,00 EUR). Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK (25.000,00 EUR), a najviši iznos potpore iznosi 57.000.000,00 kn (7.500.000,00 EUR).

a) Prilikom dodjele potpora za projekte istraživanja i razvoja, prihvatljivi troškovi su sljedeći:

 • troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu;
 • troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.
 • troškovi zgrada i zemljišta (do 10%), u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi.
 • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja, patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;
 • dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta;
 • troškovi studije izvodljivosti.

b) Prilikom dodjele regionalnih potpora za ulaganja, prihvatljivi troškovi su sljedeći:

 • troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta.
 • procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine; ili
 • kombinacija troškova iz točaka (a) i (b), pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz točke (a) ili točke (b), ovisno o tome koji je veći.

Intenzitet potpora za istraživanje i razvoj (Uredba Europske komisije 651/2014) prikazan je u sljedećoj tablici:

Malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzeće
Potpore za projekte istraživanja i razvoja   
Temeljno istraživanje100%100%100%
Industrijsko istraživanje70%60%50%
– podložno učinkovitoj suradnji među poduzetnicima (za velika poduzeća prekogranična suradnja ili suradnja s barem jednim MSP-om) ili između poduzetnika i istraživačke organizacije ili80%75%65%
– podložno općem širenju rezultata
Eksperimentalni razvoj45%35%25%
– podložno učinkovitoj suradnji među poduzetnicima (za velika poduzeća prekogranična suradnja ili suradnja s barem jednim MSP-om) ili između poduzetnika i istraživačke organizacije ili60%50%40%
– podložno općem širenju rezultata
Potpore za studije izvedivosti70%60%50%
Potpora za izgradnju i nadogradnju istraživačkih infrastruktura50%50%50%
Potpore za inovacije za MSP-ove50%50%
Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja50%50%15%
Potpore za inovacijske klastere
Potpore za ulaganja50%50%50%
– u regijama u kojima se pruža potpora i koje ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije55%55%55%
– u regijama kojima se pruža potpora i koje ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije
65%65%65%
Operativne potpore50%50%50%

 

Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske kroz:

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
 • regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Javna objava poziva očekuje se u trećem kvartalu 2015. godine. Više informacija o Pozivu možete potražiti ovdje.

 

Podijeli: