S obzirom na trenutnu pandemiju Koronavirusa te mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja daljnjeg širenja a koje će imati negativan ekonomski utjecaj, Hrvatski zavod za zapošljavanje na internetskoj stranici www.mjere.hr objavio je novu mjeru naziva Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19). Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima.

Visina subvencije

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

Tko može, a tko ne može koristiti ovu mjeru?

Mjeru mogu koristiti svi poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije), a koji posluju u sljedećim sektorima:

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • prijevoza i skladištenja
 • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
 • radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.

Poslodavci mogu odabrati:

Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera Aktivne politike zapošljavanja (dalje: APZ) HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora. Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.

Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:

 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • od 20% za mala poduzeća
 • od 15% za srednja poduzeća
 • i 10% velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Za koje zaposlenike se može koristiti mjera?

Za sve radnike zaposlene kod prihvatljivih poslodavaca koji posluju u okviru gore navedenih prihvatljivih djelatnosti.

Navedeno ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Od kada se mogu predati prijave?

od 23. ožujka 2020. godine u 00:01

Postupak i sadržaj prijave

Zahtjev se predaje on-line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca. HZZ apelira da se prijava izvrši ELEKTRONIČKI.


On-line prijava


Sva dokumentacija za prijavu je dostupna na poveznici, a uključuje sljedeće:

 • Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama
 • Izjavu o točnosti podataka i razloge za korištenje potpore

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca u prijavi za subvenciju trebaju opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Razlozi:

 • Pad prometa
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta. Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumuliranja razloga.

Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

 • dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

 • dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2109. i sl.

Obveze poslodavaca

Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Obveze HZZ-a

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze
 • ISPLATITI SREDSTVA DO 15. U MJESECU ZA PRETHODNI MJESEC

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti. Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb. Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.


Napomena vezana uz ostale mjere HZZ-a:

Privremeno se obustavlja dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini i to: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni radovi. Nastavlja se provedba sljedećih mjera: Potpore za očuvanje radnih mjesta te Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva.


Hrvatska obrtnička komora objavila je ogledne primjere popunjene dokumentacije za ostvarenje potpora. Dokumentacija je dostupna na POVEZNICI.


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: