Europska komisija krajem rujna 2021. godine izvršila je isplatu predujma Republici Hrvatskoj, iz Mehanizma oporavka i otpornosti u iznosu od 818,4 milijuna eura odnosno 6,14 milijardi kuna, što predstavlja najvišu pojedinačnu uplata EU sredstava u državni proračun od kad je Hrvatska članica Europske unije.

Temelj za isplatu navedenih financijskih sredstava je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji je početkom srpnja 2021. godine dobio pozitivnu ocjenu Europske komisije, a koju je Vijeće EU-a potvrdilo Provedbenom odlukom o odobrenju ocjene Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Hrvatskoj stavilo na raspolaganje ukupno 6,3 milijarde eura, odnosno 47,5 milijarde kuna bespovratnih sredstava.

U fokusu Plana su mjere koje podupiru jačanje okvira za istraživanje, razvoj i inovacije, te politike za sljedeću generaciju, u čijem su fokusu djeca i mladi. Povrh navedenoga, s obzirom na uzroke i posljedice zadnje krize, Planom će se pružiti potpora aktivnostima vezanim za jačanje otpornosti zdravstvenog sustava za izazove u budućnosti.

Plan je strukturiran tako da obuhvaća pet komponenti i jednu inicijativu:

Raspodjela ulaganja.

Mogućnosti financiranja Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za poduzetnike dijeli se na bespovratna sredstva te financijske instrumente u obliku državnog jamstva ili zajmova sa subvencioniranim kamatnim stopama. Očekuje se da će hrvatski Plan oporavka započeti s provedbom krajem 2021. godine nakon što ga Vijeće Europske unije potvrdi na temelju prijedloga Europske komisije.

Do kraja 2021. godine, Republika Hrvatska već može očekivati isplatu oko 6,1 milijarde kuna, što je predujam od 13 % od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava osiguranih u okviru Plana. Rok za provedbu svih reformi i investicija iz NPOO-a je 31. kolovoza 2026. godine.  Isplata bespovratnih sredstava iz Mehanizma obavlja se temeljem izvršenja pokazatelja rezultata definiranih Planom oporavka i otpornosti, za svaku od planiranih reformi i investicija.

U nastavku donosimo izdvojene prilike za financiranje poduzetnika:


1. Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Cilj: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljive aktivnosti: unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga, unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu.

Ukupna alokacija: 250.000.000 kn. Broj projekata/pokazatelj: 100. Prosječna pojedinačna vrijednost projekta u okviru poziva: 7.111.978 kn. Prosječna vrijednost potpore po pojedinačnom projektu (intenzitet 35%): 2.489.192 kn


2. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Financirat će se projekti koji doprinose promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama, te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Ukupna alokacija: 1.900.000.000 kn.

Iznos bespovratnih sredstava: do 7.500.000 kn za MSP-ove po projektnom prijedlogu, odnosno do 35.000.000 kn za srednje kapitalizirana poduzeća.


3. Digitalizacija

Vaučeri za digitalizaciju

 • Cilj: jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije
 • Ukupna alokacija: 75.000.000 kn
 • Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, tj. kategorija usluga:
 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (do 75.000 kn po projektnom prijedlogu)
 • Vaučer za strategiju digitalne transformacije vještina (do 76.000 kn po projektnom prijedlogu)
 • Vaučer za digitalni marketing (maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi 75.000 kn)
 • Vaučer za kibernetičku otpornost (do 110.000 kn po projektnom prijedlogu)
 • Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (do 150.000 kn po projektnom prijedlogu)

Bespovratne potpore za digitalizaciju

 • Cilj: podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje
 • Financirat će se nabava opreme, softvera, edukacije zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, uz dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja
 • Ukupna alokacija: 206.000.000 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: do 750.000 kn po projektnom prijedlogu

4. Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća

Cilj: poboljšanje upravljačke prakse u hrvatskim malim i srednjim poduzećima. Ova investicija bi srednjoročno trebala rezultirati poboljšanjem uspješnosti MSP-ova, uključujući povećanje prodaje i izvoza. Ciljna populacija za intervenciju su tradicionalni MSP-ovi s najmanje jednom godinom rada, koji pokažu predanost provedbi akcija poboljšanja.

Podrška u okviru projekta može se pružiti podrška za najmanje 200 MSP-ova u 1. fazi. Od tih 200 MSP-ova, najmanje 100 može preći u 2. fazu. Predviđeno je da do 75 MSP-ova prođe u 3. fazu, a od toga do 40 MSP-ova može proći u 4. fazu.

Ukupna alokacija: 30.000.000 kn.


5.  Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Cilj: potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije.

Financirat će se projekti čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, TRL 5-8.

Ukupna alokacija: 141.700.000 kn.

Iznos bespovratnih sredstava: do 1.000.000 kn po projektnom prijedlogu.


6. Komercijalizacija inovacija

Cilj: potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP.

Financirat će se projekti koji će rezultirati lansiranjem novih proizvoda (roba ili usluga), pri čemu će poziv biti namijenjen MSP-ovima sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište

Ukupna alokacija: 380.000.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava: od 760.000 kn do 5.320.000 kn po projektnom prijedlogu


7. Financijski instrumenti za poduzetnike:

 • Zajmovi za oporavak mikro, malih i srednjih poduzeća,
 • Zajmovi za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte za ulaganja u projekte zelene tranzicije,
 • Subvencije kamatnih stopa za investicijska ulaganja mikro, malih i srednjih poduzeća,
 • Jamstveni fond za poticanje investicija i obrtna sredstva malih, srednjih i velikih subjekata,
 • Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE).

Dokument Nacionalnog plana oporavka i otpornosti možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://planoporavka.gov.hr/dokumenti-113/113.

Podijeli: