Ministarstvo gospodarstva organiziralo je 3. ožujka 2016. predstavljanje nacrta predstojećeg natječaja koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj: „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ u svrhu boljeg informiranja i pripreme potencijalnih nositelja projektnih ideja.

Temeljem ovog poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim i pod-tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Tematska područja prema Strategiji pametne specijalizacije su – Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i biokemija.

Cilj natječaja je podržavati razvoj novih proizvoda, usluga, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (u nastavku I&R) te jačanje kapaciteta poduzeća za I&R kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za I&R. Indikativan vremenski rok za objavu natječaja je početak travnja 2016., a ukupna financijska sredstava koja su na raspolaganju iznose 100.000.000 eura.

Na temelju Programa potpora za ovaj poziv predviđene su dvije kategorije potpora, koje su ujedno i prihvatljive projektne aktivnosti:

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga. Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom  ili više sljedećih kategorija aktivnosti:

1) temeljno istraživanje;

2) industrijsko istraživanje;

3) eksperimentalni razvoj;

4) studija izvedivosti, kojima se pripremaju istraživačke djelatnosti.

B. Regionalne potpore za ulaganje

Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se koriste u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta.

Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi  190.000,00 HRK dok je maksimalna vrijednost 57.000.000,00 HRK. Pregled intenziteta potpora koje se određuju prema veličini poduzeća te vrsti prihvatljivih projektnih aktivnosti je dostupan u tablici dolje:

Malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Potpore za projekte istraživanja i razvoja
Temeljno istraživanje

100%

100%

100%

Industrijsko istraživanje

70%

60%

50%

– podložno učinkovitoj suradnji– podložno opsežnom širenju znanja

80%

75%

65%

Eksperimentalni razvoj

45%

35%

25%

– podložno učinkovitoj suradnji– podložno opsežnom širenju znanja

60%

50%

40%

Potpore za studije izvedivosti

70%

60%

50%

Regionalne potpore za ulaganje

45%

35%

25%

 

Prihvatljivi prijavitelji su sva poduzeća (mikro, mala, srednja i velika), odnosno svaki subjekt koji je registriran za obavljanje ekonomske djelatnosti, bez obzira na njegov pravni oblik i način financiranja. Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom pozivu, a broj pojedinih potpora koje mogu biti dodijeljene jednom Prijavitelju nije ograničen.

Prihvatljivi izdaci kod (A) potpora za projekte I&R su troškovi plaća osoblja, troškovi instrumenata i opreme, troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata, troškovi savjetodavnih usluga, dodatni režijski troškovi i trošak izrade studije izvodljivosti. Regionalne potpore za ulaganje (B) uključuju troškove ulaganja u materijalnu imovinu (laboratorij za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema) te troškove ulaganja u nematerijalnu imovinu po posebnim uvjetima. Više informacija o samom natječaju dostupno je na sljedećoj poveznici.

Preporučamo zainteresiranim poduzetnicima da s pripremom projektnih prijedloga započnu što prije. Ako Vam je potrebna pomoć sa samom pripremom, možete kontaktirati Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, koji nudi uslugu savjetovanja te pripreme cjelovitih projektnih prijava.

Podijeli: