Ministarstvo kulture i medija u petak, 1. srpnja 2022. godine pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija” kojem je moguće sudjelovati do 1. kolovoza 2022. godine putem poveznice: savjetovanje.

Navedenim pozivom će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja: arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti, a osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

 • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
 • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

 • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Vrste i iznosi bespovratnih sredstava

Pozivom će se dodijeliti:

A) GRUPA A – Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta.

Ukupni najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku državnih potpora velike vrijednosti iznosi 300.000,00 HRK po projektnom prijedlogu , a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu je 7.500.000,00 HRK.

B) GRUPA B – Potpore male vrijednosti (de minimis).

Ukupni najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku potpora male vrijednosti (de minimis) iznosi 100.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 1.400.000,00 HRK.

Ukupan planiran raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 250.000.000,00 HRK.


Intenziteti potpora

A) Grupa A – državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta

a) Regionalne potpore za ulaganje (čl. 14. Uredba GBER) intenzitet potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva za bespovratne potpore mora biti u skladu s važećom kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku (u skladu s člankom 107. stavkom 3. točka (a) Ugovora, odnosno stavkom 3. točka (c), na razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. za regionalne potpore dodijeljene nakon 31. prosinca 2021.) te iznosi, ovisno o BDP-u po stanovniku NUTS II regije:

 • Grad Zagreb: mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
 • Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja. Regionalne potpore za ulaganje moguće je zatražiti samo za poslovne jedinice unutar jedne NUTS 2 regije iz gornje tablice. Poslovne jedinice prijavitelja u drugim regijama neće biti moguće financirati. Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.
b) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (članak 18. Uredba GBER) Intenzitet potpora za savjetodavne usluge ne smije preći 50% prihvatljivih troškova;

c) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (članak 19. Uredba GBER) intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

d) Potpore za usavršavanje (članak 31. Uredba GBER) intenzitet potpora za usavršavanje ne smije preći 60 % (srednji poduzetnici), odnosno do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, te do 70% (mikro, mali poduzetnici) prihvatljivih troškova.

e) Potpore male vrijednosti – de minimis – aktivnosti povezane s provedbom projekta (de minimis Uredba) intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova.

B) Grupa B – potpore male vrijednosti (de minimis)

Potpore male vrijednosti iz ovog Poziva dodjeljivat će se jednom poduzetniku. Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 1.400.000,00 HRK, Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85 % ukupno prihvatljivih troškova.


Prihvatljive aktivnosti

GRUPA A – Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu,
 • Savjetodavne usluge povezane s projektom,
 • Usavršavanje djelatnika,
 • Sudjelovanje na sajmovima,
 • Aktivnosti povezane s provedbom projekta (usluge vanjskog stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije i izradu projektno-tehničke dokumentacije, revizija projekta, plaće osoblja koje će raditi na projektu).

GRUPA B Potpore male vrijednosti (de minimis)

 • Aktivnosti unapređenja procesa i organizacije poslovanja s ciljem prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje i poboljšanja kvalitete usluga,
 • Aktivnosti upravljanja projektom.
Podijeli: