1. CILJ I NAMJENA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Cilj Financijskog instrumenta je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

Prihvatljive namjene zajma su:

  • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
  • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
  • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG BICRO

2. KORISNICI INVESTICIJSKOG ZAJMA

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

  • imaju status “subjekta malog gospodarstva” kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ,
  • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam,
  • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj,
  • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
  • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
  • uredno podmiruju postojeća zaduženja,
  • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

3. UVJETI I OTPLATA ZAJMA

*U kunskoj protuvrijednosti (odnosno važećoj nacionalnoj valuti) po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva. Isplaćeni iznos zajma ne smije prelaziti maksimalni iznos definiran Programom po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
**Izmjene uvjeta nakon Odluke o odobrenju se naplaćuju sukladno Pravilniku o naknadama HAMAG-BICRO-a.


4. ISPLATA I KORIŠTENJE ZAJMA

Sredstva investicijskog dijela zajma koriste se isplatom na račun krajnjeg primatelja.

Korisnici su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Financijskog instrumenta.


5. DOKUMENTACIJA I PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo putem sustava za on-line prijavu na službenim mrežnim stranicama HAMAGBICRO- a. HAMAG-BICRO će objaviti popis dokumentacije potrebne za prijavu na Internet stranicama Agencije.

Poduzetnik ima pravo korištenja samo jednog zajma u okviru ovog Financijskog instrumenta. Također, isti nije dopušteno kombinirati s drugim financijskim instrumentima iz NPOO-a za isti projekt.


6. OSTALE ODREDBE

Pravo na zajam ne postoji. Ulaganje mora biti ekonomski opravdano te mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju. HAMAG-BICRO donosi odluke o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za zajam sukladno, internim metodologijama i procedurama rada.

U slučajevima manjeg odstupanja od uvjeta ovog Financijskog instrumenta i uz dokazivanje opravdanog razloga, dopuštena su pojedinačna izuzeća uz suglasnost Uprave HAMAG-BICRO-a.


7. POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Financijskim instrumentom dodjeljuje se potpora male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodijeli potpora male vrijednosti HAMAG-BICRO-a.


8. ROK VAŽENJA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Ovaj Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.06.2026. godine.

Podijeli: