Nakon što je u prethodnom krugu javnog poziva Kompetentnost i razvoj MSP prijaviteljima kvalitetnih projekata od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijeljeno 1,34 mlrd. HRK, do kraja godina očekuje se raspisivanje novog poziva čiji je cilj primarni cilj ojačati konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva kroz dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i/ili opremanje proizvodno-poslovnih prostora.

Namjena poziva je poticanje početnih ulaganja povezanih s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje ista dosad nije proizvodila i/ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.  Predloženi projekti moraju pridonijeti povećanju broja zaposlenih kao i rastu prihoda od prodaje i izvoza u drugoj godini nakon godine završetka provedbe projekta.

Prihvatljive su sljedeće kategorije troškova:

1.Ulaganje u materijalnu imovinu (regionalne potpore, sufinanciranje: 35% za srednje i 45% za mikro i male poduzetnike):

 •  DA: priprema zemljišta, trošak gradnje, rekonstrukcije i modernizacije zgrada, uređenje pripadajuće parcele, trošak nabave novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te troškovi aktiviranja i montaže istih, ulaganje u mjere energetske učinkovitosti, nabava IKT opreme povezana sa svrhom projekta, itd.
 •  NEkupnja ili zakup zgrada, zemljišta i polovne opreme, nabava vozila za upravljanje projektom, IKT oprema za redovno poslovanje, amortizacija, sitni inventar

2.Ulaganje u nematerijalnu imovinu (regionalne potpore, sufinanciranje: 35% za srednje i 45% za mikro i male poduzetnike)

 • DA: nabava patenata, autorskih prava, znanja i drugih prava intel. vlasništva,  troškovi softvera

3.Savjetodavne usluge koje pružaju konzultanti (sufinanciranje: 50%)

 • DA: usluge upravljanja projektom, usluge stručnog nadzora građenja, usluge provedbe nabave za potrebe projekta, usluge projektne revizije
 • NE: priprema projektne prijave

4.Sudjelovanje na sajmovima (sufinanciranje: 50%)

 • DAnajam, uređivanje i vođenje štanda na sajmu s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat provedbe ovog projekta
 • NE: troškovi transporta, putni troškovi i troškovi smještaja

5.Usavršavanje (sufinanciranje: 60% za srednja i 70% za mikro i mala poduzeća)

 • DA: Troškovi predavača, troškovi poslovanja povezanih s predavačima i  polaznicima (putni trošak, trošak materijala i potrošne robe povezan s  projektom, amortizacija alata i opreme za potrebe provedbe usavršavanja

6.Potpore male vrijednosti (sufinanciranje: 75%)

 • Priprema natječajne dokumentacije
 • Troškovi vezani uz implementaciju sustava grijanja i hlađenja objekata
 • Promidžba i vidljivost projekta

Minimalni i maksimalni iznos sufinanciranja u HRK po pojedinom projektu, trenutno nije poznat. Informacije će biti dostupne po raspisivanju samog javnog poziva.

Ključni kriterij za isključenje prijavitelja su sljedeći:

 • Poduzeće je veliko,
 • poduzeće obavlja djelatnost u sektorima ribarstva, akvakulture i primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • za ulaganje u sektorima poslovanje nekretninama, djelatnosti kockanja i klađenja, financijske djelatnosti i osiguranje, trgovanje ili proizvodnja robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava, djelatnosti u turizmu,
 • ulaganje u istraživačku infrastrukturu, energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje,
 • poduzetnici u teškoćama,
 • poduzetnici u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije
 • Poduzetnicima nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH, odnosno u zemlji kojoj su osnovani,
 • poduzetnicima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • poduzetnicima nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave,
 • poduzetnicima koji nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave,
 • poduzetnicima ne mogu iskazati pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave,
 • poduzetnicima nemaju minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave,
 • poduzetnicima su bili u blokadi ukupno više od 15 (petnaest) dana, od toga više od 5 (pet) dana u kontinuitetu, u proteklih 6 (šest) mjeseci prije dana predaje projektne prijave, itd.

S obzirom na iznos alokacije od 216,6 mil. HRK (što je 6 puta manje u odnosu na alokaciju iz prvog poziva!) te odobravanje projekata po redoslijedu zaprimanja projektnih prijava, svim prihvatljivim i potencijalno zainteresiranim prijaviteljima predlažemo da s pripremom započnu što prije. Dokumentacija prošlog poziva objavljena je na ESIF portalu www.strukturnifondovi.hr (ovdje).

Ukoliko Vam je potrebna stručna podrška u pripremi dijela ili cjelovite projektne prijave ili tek provjera prihvatljivosti poduzeća/aktivnosti/troškova u okviru istog javnog poziva, molimo da nas kontaktirate slanjem upita na info@ticm.hr ili pozivom na broj telefona 040 499 405 (pon.-čet. 8,00-16,00; pet. 8,00-13,30).

Za sve potencijalne prijavitelja organiziramo besplatni inicijalni sastanak u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, u Čakovcu.

Podijeli: