Ministarstvo gospodarstva objavio je 6. lipnja 2024. javni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu”. Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.


Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 145.000.000,00 eura osiguran je u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO. Raspoloživa alokacija je indikativno podijeljena na mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća, od čega je 40% sredstava namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60% srednje kapitaliziranim poduzećima.

Iznos alokacije, najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi po grupama je sljedeći:
Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:
• iznos alokacije: 58.000.000,00 eura
• najniži iznos potpore: 70.000,00 eura
• najviši iznos potpore: 995.000,00 eura

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:
• iznos alokacije: 87.000.000,00 eura
• najniži iznos potpore: 265.400,00 eura
• najviši iznos potpore: 4.645.200,00 eura

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDV-a.


Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija (uključujući ulaganja u okviru ETS postrojenja kojima se investicijom postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju razrede djelatnosti unutar sektora C. Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% (Izračunava se na dvije decimale, prema formuli ei=AOP262/(AOP128+AOP129)*100) u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga, koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):


Vrste, iznosi i intenziteti potpora

A) Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade

Potpore se dodjeljuju za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje poboljšanje energetske učinkovitosti osim za zgrade. Prihvatljivi su troškovi dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti. Oni se utvrđuju na temelju usporedbe troškova ulaganja s troškovima protučinjeničnog scenarija do kojeg bi došlo u nedostatku potpore kako slijedi:

  • ako se protučinjenični scenarij sastoji od provedbe manje energetski učinkovitog ulaganja koje odgovara uobičajenoj poslovnoj praksi u predmetnom sektoru ili za predmetnu djelatnost, prihvatljivi iznos za sufinanciranje predstavlja razliku između troškova ulaganja razlika između prihvatljivih troškova ulaganja za koje se dodjeljuje državna potpora i troškova manje energetski učinkovitog ulaganja.

B) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije

Potpore se dodjeljuju za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora. Potpore se mogu dodijeliti i za ulaganje u projekte skladištenja električne energije samo u mjeri u kojoj se dodjeljuju za kombinirane projekte obnovljivih izvora energije i skladištenja (iza brojila), ako su oba elementa komponente jedinstvenog ulaganja.

C) Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo 

Potpore se dodjeljuju za ulaganja u poboljšanje učinkovitosti resursa na jedan ili oba sljedeća načina:

  • neto smanjenje sredstava potrošenih u proizvodnji određene količine outputa u usporedbi s postojećim proizvodnim procesom kojim se korisnik koristi ili alternativnim projektima. Među potrošenim su sredstvima svi potrošeni materijalni resursi, osim energije, a smanjenje se utvrđuje mjerenjem ili procjenom potrošnje prije i nakon provedbe mjere potpore, uzimajući u obzir sve prilagodbe za vanjske uvjete koje bi mogle utjecati na potrošnju resursa;
  • zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama.

Prihvatljivi su troškovi dodatni troškovi ulaganja utvrđeni usporedbom ukupnih troškova ulaganja projekta s troškovima projekta ili aktivnosti koji su manje pogodni za okoliš, a koji odgovaraju sljedećem:

  • protučinjenični scenarij koji se sastoji od usporedivog ulaganja koji bi se vjerodostojno ostvario u novom ili već postojećem proizvodnom postupku bez potpore i kojim se ne postiže ista razina učinkovitosti resursa. Prihvatljivi iznos za sufinanciranje predstavlja razliku između prihvatljivih troškova ulaganja za koje se dodjeljuje državna potpora i troškova usporedivog ulaganja koji bi se vjerodostojno ostvario u novom ili već postojećem proizvodnom postupku bez potpore i kojim se ne postiže ista razina učinkovitosti resursa.

D) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora. Velikim poduzećima nije moguće dodijeliti potporu za savjetodavne usluge u korist MSP-ova. Potporu za savjetodavne usluge u korist MSP-ova nije moguće dodijeliti samostalno. Potpore se dodjeljuju za savjetodavne usluge koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika, kao što su uobičajene usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje.


Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog poziva s rokom dostave projektnih prijedloga do 31.01.2025. godine u 11:00 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je od 15.07.2024. godine u 11:00 sati.

Više informacija o pozivu te svu natječajnu dokumentaciju možete naći na sljedećoj poveznici.

Podijeli: