Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu.

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Ciljevi ovog Programa su:

 • rast i razvoj poduzetništva,
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti,
 • uravnotežen regionalni razvoj.

KORISNICI

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrtnici, trgovačka društva i zadruge) koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • Imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2021. godine, a čiji popis je sastavni dio ovog Programa,
 • su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine,
 • su registrirana najmanje 1 godinu prije dana objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program,
 • imaju prosječno jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2022. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih),
 • nisu (kao niti njihovi pojedinačni vlasnici i povezani subjekti) poduzetnici u teškoćama6, nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima do dana objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti prethodno dodijeljene od strane Ministarstva,
 • njihovi povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti prethodno dodijeljene od strane Ministarstva,
 • njihovi povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela.

NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA I IZNOS POTPORE

SKUPINA A

 • ulaganje u svrhu unaprjeđenje unaprjeđenja proizvodnje i/ili razvoja novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora.

SKUPINA B

 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Aktivnosti iz skupine B ne mogu se provoditi samostalno već samo uz aktivnosti iz skupina A te troškovi za aktivnosti skupine B mogu iznositi najviše 50% ukupno prihvatljivih troškova.


IZNOS I INTENZITET POTPORE TE NAČIN ISPLATE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000,00 eura.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 14.000,00 eura.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.


Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB


PRILOZI

Program
Otvoreni javni poziv
Popis prihvatljivih područja za provedbu Programa
Prijavni obrazac
Skupna izjava
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Predložak Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava
Oznaka vidljivosti

Podijeli: