Dana 4. svibnja 2016. godine objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja namijenjen poticanju ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj, jačanju njihovih istraživačkih kapaciteta te povećanju suradnje poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora. Pritom, usklađenost projekta s prioritetnima aktualne Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine predstavlja osnovni preduvjet za povlačenje sredstava u sklopu ovog poziva te svih nadolazećih poziva iz područja istraživanja, razvoja i inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici registrirani za obavljanje ekonomske djelatnosti najmanje godinu dana prije podnošenja projektnog prijedloga. Poduzetnici pritom mogu samostalno prijaviti projekt ili to mogu učiniti u partnerstvu s drugim poduzetnicima i/ili organizacijama za istraživanje i širenje znanje, kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije i sl. Ključno je da isti raspolažu dostatnim financijskim, stručnim, iskustvenim i administrativnim kapacitetom za provedbu i održivost predloženog projekta.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (temeljno i industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i izrada studije izvedivosti za vlastita, ugovorna i/ili kolaborativna istraživanja) te aktivnosti početnih ulaganja u (ne)materijalnu imovinu u cilju jačanja I&R kapaciteta.

Uvažavajući određena pravila definirana Uputama za prijavitelje, projektni prijedlog se može sastojati od jedne ili kombinacije spomenutih kategorija projektnih aktivnosti.

Prihvatljivi izdaci su svi izdaci nužni za realizaciju projekta istraživanja i razvoja, uključujući sljedeće:

  • troškove plaća istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja,
  • neizravne troškove (npr. režijske i troškove najma prostora) te ostale izdatke poslovanja poput troškova repromaterijala i potrošne robe uzrokovane provedbe istraživačkog projekta
  • troškove upravljanja projektom
  • troškove amortizacije instrumenata i opreme u opsegu i razdoblju u kojem se koriste za projekt
  • troškove ugovornog istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih iz vanjskih izvora po tržišnim uvjetima, itd.
  • troškove izrade studije izvedivosti te
  • sve troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi za realizaciju aktivnosti istraživanja i razvoja pod uvjetima definiranima natječajnom dokumentacijom.

Najniža vrijednost potpore koja može biti dodijeljena po projektu iznosi 190.000,00 HRK, a najviša 56.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore ovisi o vrstama aktivnosti istraživanja i razvoja koje će biti provedene, o tome da li projekti uključuju učinkovitu suradnju ili ne, da li se projektni rezultati priopćuju širokom krugu javnosti te o samoj veličini prijavitelja.

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga dok je maksimalno trajanje projekta 48 mjeseci od dana početka provedbe. Iako je rok za dostavu prijava krajem prosinca 2019. godine, s obzirom da će prijave u postupak odabira ulaziti redoslijedom zaprimanja te će na isti način biti financirane, potencijalnim prijaviteljima predlažemo da s pripremom krenu što ranije.


Više informacija o predmetnom pozivu možete pronaći na sljedećoj poveznici, dok za sva pitanja vezana uz propozicije javnog poziva i mogućnosti za suradnju možete kontaktirati djelatnike Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. slanjem upita na info@ticm.hr.


Naposljetku, potencijalnim prijaviteljima želimo puno sreće u pripremi projektnih prijedloga!

Podijeli: