Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01) kojim će poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.


Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2,
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne),
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća,
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta.

Neprihvatljive aktivnosti projekta:

 • postavljanje dizalica topline zrak-zrak, voda-zrak i zemlja-zrak,
 • priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu,
 • korištenje fosilnih goriva,
 • ulaganja operatera energetskih sustava u sustavima proizvodnje, prijenosa i distribucije energije,
 • ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti zgrada gdje glavni cilj ulaganja nije ulaganje za koje se po ovom pozivu dodjeljuje regionalna potpora.

Alokacija Poziva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 1.900.000.000,00 HRK (252.173.336,00 eura) osiguran je u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Iznos alokacije, najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi po grupama je sljedeći:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

 • iznos alokacije: 760.000.000,00 HRK (100.869.334,39 eura),
 • najniži iznos potpore: 750.000,00 HRK (99,542,10 eura),
 • najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK (995.421,06 eura).

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

 • iznos alokacije: 1.140.000.000,00 HRK (151.304.001,59 eura),
 • najniži iznos potpore: 2.000.000,00 HRK (265.445,62 eura),
 • najviši iznos potpore: 35.000.000,00 HRK (4.645.298,29 eura).

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDV-a.


Prihvatljivost prijavitelja

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće, pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama,
 • ekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća iz energetski intenzivnih industrija koji pripadaju u slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala

Vrste, iznosi i intenziteti potpora

A) Regionalne potpore za ulaganje

Intenzitet potpore u odnosu na prihvatljive troškove, ovisno o veličini poduzeća i lokaciji ulaganja, ne može prelaziti:

B) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Potpore za ulaganje dodjeljuju se isključivo novim postrojenjima. Potpore se ne dodjeljuju niti ne isplaćuju nakon početka rada postrojenja, a potpore su neovisne od rezultata. Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Određuju se kako slijedi:
(a) ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, primjerice kao lako prepoznatljiva „dodatna 20 komponenta” za prethodno postojeći objekt, taj trošak povezan s obnovljivom energijom je prihvatljivi trošak;

1. ako se prihvatljivi troškovi ulaganja određuju na temelju točke (a) ne mogu prelaziti:

C) Potpore za studije zaštite okoliša 

Potpore za energetske preglede, izravno povezane s ulaganjima navedenim pod B). Potpore se ne dodjeljuju velikim poduzetnicima za energetske preglede koji se provode u skladu s člankom 8. stavkom 4. Direktive 2012/27/EU, osim ako se energetski pregled obavlja povrh obveznog energetskog pregleda na temelju te Direktive. Intenzitet potpore, ovisno o veličini poduzeća, ne može prelaziti:

D) Potpore male vrijednosti (de minimis)

otpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za pripremu potrebne tehničke dokumentacije, aktivnosti upravljanja projektom, reviziju projekta (ako je primjenjivo). Maksimalan intenzitet potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti iznosi 50% prihvatljivih troškova.


Podnošenje projektnog prijedloga

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 1. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati do 1. prosinca 2022. godine u 11:00 sati.


Dokumenti

Podijeli: