Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu. Ciljevi programa su usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11. svibnja do 30. listopada 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, najkasnije do 30. listopada 2020. godine. NAMJENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namijenjena isključivo za stjecanje obrazovanja, u 2019. i 2020. godini, za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) kao i za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u 2019. i 2020. godini.


IZNOS POTPORE:

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik1.200,00 /1.500,00 kuna
Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenostinajviše 3.200,00 kuna
Polaganje majstorskog ispita2.600,00 kuna
Pripremu za polaganje majstorskog ispitanajviše 5.400,00 kuna
Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)stvarni troškovi školarine
Polaganje pomoćničkog/naučničkog ispita1.200,00 kuna
Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanjastvarni troškovi

UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu mogu podnijeti:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Neće se uzeti u razmatranje Prijave:

 • Podnositelja prijave nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe
  ili postupak likvidacije,
 • Podnositelja prijave koji za istu namjenu ostvaruju potporu s druge osnove.

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
 • troškovi polaganja majstorskog ispita
 • troškovi polaganja pomoćničkog/naučničkog ispita za osobe koje udovoljavaju uvjetima iz članka 62. stavka 3. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 143/13, 127/19 i 41/20)
 • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita prema programima ispita za stjecanje određenog zanimanja/zvanja
 • troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
 • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi literature
 • putni troškovi
 • troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično
 • troškovi ponovnog polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog/naučničkog ispita
 • troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Programa i Otvorenog javnog poziva
 • nadopuna/obnova/izmjena dozvole (licencije)
 • troškovi obrade dokumentacije za polaganje majstorskog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti
 • troškovi stručnog osposobljavanja ili obrazovanja koji nisu u skladu s odredbama ovog Programa

PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE

Prijava se podnosi putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave. Datum i vrijeme predaje Prijave u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno datum i vrijeme predaje Prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja Prijave na Otvoreni javni poziv. Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.


DOKUMENTACIJA 

Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

Javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

Prijavni obrazac COO 2020. – fizičke osobe

Prijavni obrazac COO 2020. – gospodarski subjekti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore 2020.


Više informacija o Programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“  može se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: