Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu. Prijave se zaprimaju isključivo od 13. svibnja 2020. godine. Javni poziv je otvoren do 27. svibnja 2020. godine.

Ciljevi Programa su:

 • povećati konkurentnost proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija,
 • pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata
 • otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge. NAMJENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva namijenjena su za aktivnosti usmjerene na:

SKUPINA A

 • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja
 • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju
 • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga
 • unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
 • prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva

SKUPINA B

 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda
 • marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta

IZNOS I INTENZITET POTPORE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna. 

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 30% ukupno prihvatljivih troškova.


PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su:

 • ulaganje u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
 • nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti koje doprinose unaprjeđenju djelatnosti zadruge
 • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
 • poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora namijenjenog obavljanju poslovne djelatnosti*
 • priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 • edukacija/stručno osposobljavanje zadrugara i zaposlenika zadruge
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)
 • marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora), korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2020. godine. *NAPOMENA: Podnositelj prijave mora biti vlasnik ili suvlasnik s najmanje 50%-tnim udjelom ili u dugoročnom najmu prostora.

Neprihvatljivi troškovi:

 • Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s
  podnositeljem prijave
 • Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije)
 • Nabava rabljene opreme i strojeva
 • Nabava/kupovina/najam osobnih vozila i radnih vozila
 • Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
 • Troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta
 • Troškovi studija
 • Tečajevi stranog jezika
 • Najam opreme
 • Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala
 • Promidžbeni materijal (ambalaža, vrećice i sl.)
 • Obnavljanje certifikata, kontrolni audit
 • Web-hosting
 • Oglašavanje u medijima
 • Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj)
 • Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića
 • Trošak konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata
 • Vanjski građevinski radovi (iskop, asfaltiranje, betoniranje, fasada, krovište, komunalna infrastruktura i slično)
 • Nabava oružja.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijava se podnosi putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave. Datum i vrijeme predaje Prijave u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno datum i vrijeme predaje Prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja Prijave na Otvoreni javni poziv. Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.


DOKUMENTACIJA 

Program RZP20

Javni poziv RZP20

Prijavni obrazac RZP20

Skupna izjava RZP20

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti RZP20

Izvještaj RZP20

Ugovor RZP20


Više informacija o Programu “Razvoj zadružnog gospodarstva” za 2020. godinu možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: