Pod javnim potrebama Međimurske županije u tehničkoj kulturi podrazumijevaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Međimurske županije.

Program javnih potreba Međimurske županije u tehničkoj kulturi obuhvaća:

 1. Programe (projekte) odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koje provode subjekti tehničke kulture Međimurske županije
 2. Programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite djece i djece s posebnim potrebama za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
 3. Programe pretkvalifikacija i dokvalifikacija djelatnika u području tehničke kulture
 4. Poticanje i promicanje tehničke kulture te programa koje provode subjekti tehničke kulture za građanstvo
 5. Organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložba, sajmova i sl.) i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na natjecanjima, smotrama, izložbama, utrkama i ostalim manifestacijama
 6. Nabavu opreme, održavanje postojeće opreme i održavanje objekata od interesa za Međimursku županiju

Prihvatljivi subjekti tehničke kulture koji se mogu javiti na Poziv moraju djelovati na području Međimurske županije, biti registrirani za djelatnost tehničke kulture i udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • upisani su u  Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar
 • upisani su u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • imaju sjedište odnosno fizičke osobe prebivalište na području Međimurske županije i provode aktivnosti na području Međimurske županije
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja  i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom
 • program koji  prijave na Javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Međimurske županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima
 • uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Međimurske županije i drugih javnih izvora
 • imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena dijela definirana člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, 26/2015)
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Međimurskoj županiji i drugim institucijama

Zajednica tehničke kulture može predložiti objedinjeni program svojih udruga – članica. Udruga čiji je program obuhvaćen objedinjenim programom ne može samostalno podnijeti prijedlog programa.

Prijave se  podnose u razdoblju od 19. siječnja do 19. veljače 2024. godine.

Prijavnicu za prijavu prijedloga programa, adresu za dostavu prijave te ostale uvjete možete naći u Javnom pozivu objavljenom na mrežnim stranicama Međimurske županije.

Podijeli: