Na raspisan natječaj za izbor direktora društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM d.o.o.) pristigla je jedna prijava. Otvaranje prijava i razgovor s prijavljenim kandidatom odvijao se 21. srpnja 2016. u nadležnosti stručnog Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor direktora društva TICM d.o.o..

Zaprimljena prijava od strane Ivana Plačka zadovoljavala je sve uvjete raspisanog natječaja te je donešena odluka od strane stručnog Povjerenstva da se za direktora društva TICM d.o.o. imenuje Ivan Plačko, dosadašnji direktor TICM d.o.o..

Mandat imenovanom članu Uprave Društva – direktoru, počinje teći 1. kolovoza 2016. godine i traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog odabira.

Podijeli: