Na raspisan natječaj za izbor direktora društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. pristigla je jedna prijava. Otvaranje prijava i razgovor s prijavljenim kandidatom odvijao se 3. srpnja 2024. godine u nadležnosti stručnog Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor direktora društva.

Zaprimljena prijava od strane Ivana Plačka zadovoljavala je sve uvjete raspisanog natječaja te je donesena odluka od strane stručnog Povjerenstva da se za direktora društva imenuje Ivan Plačko, dosadašnji direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Mandat imenovanom članu Uprave Društva – direktoru, počinje teći 1. kolovoza 2024. godine i traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog odabira.

Podijeli: