Temeljem čl. 18. i 19. Statuta Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, čl. 8. Odluke o osnivanju ustanove Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec i Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja ustanove Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, Ustanova Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec objavljuje:

NATJEČAJ

za izbor “RAVNATELJA”

Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • magistar društvene, humanističke, tehničke, biotehničke ili druge odgovarajuće struke (VSS iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili interdisciplinarnih područja znanosti)
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • posjedovanje stručnih, radnih, organizacijskih i upravljačkih sposobnosti
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vozačka dozvola B kategorije

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis u Europass obliku s popisom znanstvenih i stručnih radova,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • prijedlog Razvojnog plana i programa rada Metalske jezgre Čakovec od 2019. do 2021. godine s definiranim pokazateljima uspješnosti (maksimalno 5 stranica teksta na A4 stranici, font Arial veličine slova maksimalno 10, prored 1,5),
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice,
 • preslika vozačke dozvole,
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika),
 • dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima, odnosno e-potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne
  stariju od 30 dana,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme) koje je kao takvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Napomena: odabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa predočiti originalne dokaze o udovoljavanju traženim uvjetima natječaja:

Zadaće ravnatelja obuhvaćat će: organizaciju rada i poslovanja Ustanove, zastupanje Ustanove, odabir stručnih i kompetentnih suradnika, iniciranje znanstvenih i stručnih istraživanja i I&R projekata, izgradnju suradničke mreže s dionicima iz metaloprerađivačkog i ostalih relevantnih sektora u regiji te na međunarodnoj razini, povezivanje s drugim znanstveno-istraživačkim organizacijama diljem Europe i sve ostale poslove potrebne da bi ustanova zaživjela, bila relevantna za gospodarski i znanstveni razvoj regije te krenula putem održivosti.

Ravnatelj Metalske jezgre Čakovec u atraktivnom i dinamičnom radnom okruženju imat će priliku za profesionalni i osobni razvoj, samostalno oblikovanje rada te mogućnost utjecaja na gospodarski razvoj sjeverozapadne Hrvatske.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod.

Prijave na Natječaj, uz dokaze o ispunjenju uvjeta, dostaviti osobno u pisarnicu ili putem pošte najkasnije do 12. prosinca 2018. godine do 12 sati na adresu:

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
Bana Josipa Jelačića 22
40000 Čakovec

Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju
Metalska jezgra Čakovec
Privremena ravnateljica
Maša Tomašić

Podijeli: