TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o., Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22, OIB 93523116875, objavljuje

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DIREKTORA/ICE DRUŠTVA TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O.

Kandidat/kinja za direktora/icu Društva mora, udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • visoka stručna sprema u području tehničkih, informacijskih ili ekonomskih znanosti;
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na radu s međunarodno financiranim projektima;
 • najmanje 5 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata u području podrške poduzetništvu, izgradnje i vođenja poduzetničke poslovne infrastrukture, informacijskih znanosti, upravljanja inovacijama i ostalim poslovno-tehnološkim područjima;
 • odlične organizacijske sposobnosti i sklonost timskom radu;
 • aktivno znanje engleskog jezika (znanje drugih stranih jezika je prednost);
 • odlično poznavanje rada na računalu;
 • vozačka dozvola B kategorije;
 • da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93,34/99,121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH,118/03,107/07,146/08 i 137/09);
 • da izradi i prezentira četverogodišnji plan rada Društva (primjeri prošlogodišnjih Planova rada dostupni su na internetskim stranicama Društva, www.ticm.hr).

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:

 • životopis,
 • domovnicu – original ili ovjereni preslik,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – original ili ovjeren preslik,
 • stranice radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu – original ili ovjereni preslik,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja 5 godina radnog iskustva na radu s međunarodno financiranim projektima i u pripremi i provedbi projekata u području podrške poduzetništvu, izgradnje i vođenja poduzetničke poslovne infrastrukture, informacijskih znanosti, upravljanja inovacijama i ostalim poslovno-tehnološkim područjima – ugovor o radu, odgovarajuće rješenje, izjava i sl. – original ili ovjereni preslik,
 • potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 6 mjeseci – original ili ovjereni preslik,
 • izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. ZTD-a,
 • plan rada za razdoblje četverogodišnjeg mandata.

Direktora se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

Nakon utvrđivanja zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja, kandidati/kinje će pristupiti prethodnoj procjeni sposobnosti kandidata/kinja (putem intervjua). U slučaju prijave većeg broja kandidata/kinja provest će se testiranje uz obveznu obavijest kandidatima/kinjama o načinu i vremenu održavanja testiranja.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za direktora TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE d.o.o.“ zaključno do dana 20. srpnja 2016. godine do 12 sati, na adresu: TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o., Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22 (do tog datuma i sata moraju pristići prijave na navedenu adresu bez obzira na način dostave).

Društvo zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti.

TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.

Podijeli: