NATJEČAJ – za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za sljedeća radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU ZA TEHNOLOGIJU – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Pristupnici na 1. točku natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS tehničkog usmjerenja (razina 7.1. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
 • informatičke, informacijske i komunikacijske vještine
 • vještina obavljanja projektnih zadataka
 • sposobnost organizacije i prioritizacije poslovanja
 • odlično informatičko i informacijsko znanje
 • odlične poslovne i tehničke vještine
 • poznavanje potreba i zahtjeva tržišta metalske industrije i industrije 4.0
 • poznavanje tržišta informatičkih usluga i tehnologija, i s tim povezanih troškova
 • odlično znanje engleskog jezika.

Prednost imaju pristupnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (razina 8.2. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
 •  izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti ili pokrenut postupak za izbor u znanstveno znanje iz područja tehničkih znanosti ili kandidat ispunjava uvjete za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti,

Zadaće višeg stručnog suradnika u odjelu za tehnologiju obuhvaćaju samostalno obavljanje složenih poslova iz opisa poslova Odjela, suradnja s partnerima, JLS-om i gospodarstvenicima, sudjelovanje u projektima Ustanove te zajedničkim projektima partnera, sudjelovanje u aktivnostima prijenosa znanja i transfera tehnologije, sudjelovanje u podučavanju, organizaciji seminara i predavanja, prema potrebi pružanje pomoći u publikaciji rezultata istraživanja u bazama podataka s otvorenim pristupom i otvorenim publikacijama, prema potrebi pružanje pomoći voditelju Odjela u upravljanju intelektualnim vlasništvom, obavljanje i druge poslove iz svojeg područja prema nalogu nadređenog. Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima pristupnici dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis u Europass obliku
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika)

Napomena: odabrani pristupnik dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa predočiti originalne dokaze o udovoljavanju traženim uvjetima natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod. Pristupnicima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se isključivo elektroničkom poštom na: ravnatelj@metalskajezgra.hr najkasnije do 29. prosinca 2023. godine.

Predviđeni početak rada je 1. veljače 2024. godine. Osobni podaci pristupnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679. Ustanova pridržava pravo izmjene i/ili poništenja natječaja ili dijela natječaja.

Podijeli: