Natječaj za zapošljavanje – viši stručni suradnik u odjelu za tehnologiju i viši stručni suradnik za administrativne djelatnosti

Metalska jezgra raspisala je natječaj za sljedeća radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU ZA TEHNOLOGIJU – 1 izvršitelj

 Pristupnici na 1. točku natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS tehničkog usmjerenja (razina 7.1. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • informatičke, informacijske i komunikacijske vještine
 • vještina obavljanja projektnih zadataka
 • sposobnost organizacije i prioritizacije poslovanja
 • odlično informatičko i informacijsko znanje
 • odlične poslovne i tehničke vještine
 • poznavanje potreba i zahtjeva tržišta metalske industrije i industrije 4.0
 • poznavanje tržišta informatičkih usluga i tehnologija, i s tim povezanih troškova
 • odlično znanje engleskog jezika

Prednost imaju pristupnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (razina 8.2. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
 • izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti ili pokrenut postupak za izbor u znanstveno znanje iz područja tehničkih znanosti ili kandidat ispunjava uvjete za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti

Zadaće višeg stručnog suradnika u odjelu za tehnologiju obuhvaćaju samostalno obavljanje složenih poslova iz opisa poslova Odjela, suradnja s partnerima, JLS-om i gospodarstvenicima, sudjelovanje u projektima Ustanove te zajedničkim projektima partnera, sudjelovanje u aktivnostima prijenosa znanja i transfera tehnologije, sudjelovanje u podučavanju, organizaciji seminara i predavanja, prema potrebi pružanje pomoći u publikaciji rezultata istraživanja u bazama podataka s otvorenim pristupom i otvorenim publikacijama, prema potrebi pružanje pomoći voditelju Odjela u upravljanju intelektualnim vlasništvom, obavljanje i druge poslove iz svojeg područja prema nalogu nadređenog. Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.


2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNE DJELATNOSTI – 1 izvršitelj

 Pristupnici na 2. točku natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili interdisciplinarnih područja znanosti (razina 7.1. sukladno  Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na administrativnim i uredskim poslovima
 • izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • samostalnost u radu
 • visoka razina odgovornosti prema radnim zadacima
 • izvrsne organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
 • napredno znanje rada na osobnom računalu

Zadaće višeg stručnog suradnika za administrativne djelatnosti obuhvaćaju obavljanje svih uredskih, administrativnih i drugih pomoćnih poslova, asistiranje u pripremi i provedbi projekata, izrada prodajne dokumentacije (ponude, ugovori, narudžbe…), vođenje arhive objava u elektroničkim medijima, koordinacija pripreme i slanja priopćenja za medije, vođenje aktivnosti izdavaštva, informiranja i odnosa s javnošću vezanim za istraživačke i razvojne programe i projekte, vođenje aktivnosti organiziranja stručnih domaćih i inozemnih skupova, sjednica i sastanaka te sudjelovanje u pripremi materijala, obavljanje administrativnih i logističkih poslova vezanih uz organiziranje događaja Ustanove, ukazivanje na probleme koji se pojavljuju u radu te predlaganje načina izvršavanja pojedinih poslova, izvještavanje ravnatelja o stanju izvršavanja poslova i predlaganje mjera i radnji za poboljšanje obavljanja poslova, sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi razvojnih programa i projekata Ustanove, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Ustanove, odnosno poslova po nalogu nadređenih.

Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima pristupnici dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis u Europass obliku
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika)
 • dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima, odnosno e-potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme) koje je kao takvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Napomena: odabrani pristupnik dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa predočiti originalne dokaze o udovoljavanju traženim uvjetima natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod.


Pristupnicima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.


Prijave na Natječaj, uz dokaze o ispunjenju uvjeta, dostaviti osobno u ured (na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22D, 40000 Čakovec – ured uprave), elektroničkom poštom na: ravnatelj@metalskajezgra.hr ili putem pošte najkasnije do 31. ožujka 2021. na adresu:

Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju
Metalska jezgra Čakovec
Bana Josipa Jelačića 22D
40000 Čakovec.

Predviđeni početak rada za točku 1. i 2. je 1. lipanj 2021.

Osobni podaci pristupnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679.

Ustanova pridržava pravo izmjene i/ili poništenja natječaja ili dijela natječaja.

 

Podijeli: