Temeljem čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10., 4/13., 6/13., 8/13. i 6/14.), članka 11. „Programa o dodjeli potpora za ulaganja u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom na području Međimurske županije za 2020. godinu“ (Klasa:402-08/20-02/15 Urbroj:2109/1-01-20-1 od 4. svibnja 2020.), identifikacijskog broja Europske komisije – SA.57899 (2020/XA) i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede (Klasa:404-01/20-01/45 Urbroj:525-08/0245-20-2 od 3. lipnja 2020.) župan Međimurske županije objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom na području Međimurske županije za 2020. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Javni poziv provodi se sukladno Uredbi komisije 702/2014., a financijska sredstva osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2020. godinu na Razdjelu 003 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Korisnik 00402 Odsjek za poljoprivredu, Program 1006 Poljoprivreda, Aktivnost A100605 Program potpora u poljoprivredi u iznosu od 500.000,00 kuna.


2. VRSTA POTPORE
Javnim pozivom dodjeljuje se potpora za MJERU 13 – ulaganje u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (čl.14. Uredbe br.702/2014).
Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članaka 107. st. 3. t. c) Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. st. 3. ako ispunjavaju uvjete iz st.2. do 14. čl. 14. i poglavlja I. Uredbe br. 702/2014 kod čega:
– „materijalna imovina“ znači imovinu koja se sastoji od zemljišta, građevina i postrojenja te strojeva i opreme, a
– „nematerijalna imovina“ znači imovinu koja nema fizički ili financijski oblik – patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva

Ulaganje može provoditi jedan ili više korisnika ili se ono odnosi na materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu koju upotrebljava jedan ili više korisnika.
Ulaganje mora imati barem jedan od sljedećih ciljeva:
a) poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednoga gospodarstva, osobito smanjenjem troškova proizvodnje ili poboljšanjem i preusmjerenjem proizvodnje;
b) poboljšanje prirodnog okoliša, higijenskih uvjeta ili standarda dobrobiti životinja, uz uvjet da predmetno ulaganje nadilazi standarde Unije koje su na snazi;
c) stvaranje i poboljšanje infrastrukture povezane s razvojem, prilagodbom i modernizacijom poljoprivrede, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu, okrupnjavanje zemljišta i poboljšanje, opskrbu i uštedu energije i vode;
d) očuvanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, očuvanje biološke raznolikosti vrsta i staništa
e) ponovna uspostava proizvodnog potencijala koji je oštećen elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti sa elementarnom nepogodom, bolestima životinja ili nametnicima bilja te sprječavanje šteta koje uzrokuju ti događaji
Ulaganje mora biti u skladu sa zakonodavstvom Unije i s nacionalnim pravom Hrvatske o zaštiti okoliša. Potpora za ulaganja za koja je potrebna procjena utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2011/92/EU podliježe uvjetu da je takva procjena izvršena i da je odobrenje za provedbu predmetnog projekta ulaganja dano prije datuma dodjele pojedinačne potpore.

Prihvatljiva ulaganja su:
a) Kupnja/građenje/opremanje/adaptacija plastenika i staklenika za poljoprivrednu proizvodnju
Korisniku se odobrava potpora za:
– nabavu plastične folije, stakla ili drugog odgovarajućeg materijala,
– nabavu čvrste konstrukcije plastenika/staklenika,
– nabavu ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika (proizvodni stolovi, navodnjavanje, osvjetljenje, zasjenjivanje, reguliranje temperature, vlage, atmosfere i drugo).
Poseban uvjet temeljem ove potpore je:
– posjedovanje staklenika/plastenika upisanog u ARKOD sustav od najmanje 100 m2,
– ukoliko su ulaganja u novi plastenik ili staklenik do kraja provedbe programa potrebno je plastenik ili staklenik upisati u ARKOD sustav i priložiti uz izvješće. Površina novog plastenika ili staklenika minimalno mora iznositi 100m2.

b) Izgradnja/rekonstrukcija/opremanje gospodarskih zgrada za poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu (materijal, rad, usluge izrade projektne dokumentacije)
Potpora se dodjeljuje za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu.
Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji/rekonstrukciji, opremanju i uređenju objekata za poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu (oprema za uzgoj i držanje životinja, skladištenje poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje, kapaciteti za skupljanje i odlaganje stajskog gnoja i uređaja za pripremu stočne hrane i dr.)., te troškovi izrade projektne dokumentacije (troškovi ovlaštenog projektanta i geodetskog ureda).

c) Nabava ili leasing strojeva do tržišne vrijednosti imovine
Potpora se dodjeljuje za kupnju mehanizacije za obavljanje poljoprivredne djelatnosti – poljoprivredne mehanizacije za pripremu tla, gospodarskih teretnih vozila i sl.
Za kupljenu rabljenu poljoprivrednu mehanizaciju korisnik sredstava mora priložiti račun, predračun ili kupoprodajni ugovor u skladu s tržišnim cijenama. Cijena rabljenog stroja mora biti umanjena najmanje 30% od vrijednosti tog istog novog stroja. Za kupljenu poljoprivrednu mehanizaciju ne smije postojati sukob interesa. Sukob interesa ne postoji ako osoba nije osobno, kao niti članovi njegove obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj) sljedeće:
– zaposlenik, vlasnik, član, član upravnog ili bilo kojeg drugog tijela ili čelnik upravnog tijela korisnika niti bilo koje druge fizičke/pravne osobe povezane na bilo koji način s korisnikom (partnerska/povezana poduzeća, i sl.),
– u odnosu na korisnika ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.


3. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Korisnici MJERE 13 mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja moraju imati proizvodne kapacitete, odnosno moraju realizirati projekt na području Međimurske županije i bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.
Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz poljoprivrede:
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
– obrti,
– mikro, mala i srednja poduzeća koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda,
– udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Korisnici potpora iz ovog Programa ne mogu biti korisnici iz prethodnog stavka koji su za istu aktivnost/projekt/program, primili potporu iz mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama, a sve u skladu s pojedinim člancima i Prilogom I Uredbe 702/2014.


4. INTENZITET POTPORE
Maksimalni iznos potpore po MJERI 13 je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do 30.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine. Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora je 1.000,00 kuna.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak, osim kada se ne može tražiti njegov povrat u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o PDV-u.


5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za potporu mora dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) popunjeni obrazac zahtjeva za potporu,
2) preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
3) preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
4) preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva/nositelja OPG-a,
5) preslika žiro računa s IBAN-om OPG-a podnositelja zahtjeva,
6) preslika obrtnice za obrtnike,
7) preslika izvatka o upisu u sudski registar – za pravne osobe,
8) preslika rješenja o registraciji zadruge – za zadruge,
9) izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
10) izjavu o poreznom statusu
11) potvrdu da korisnik nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi – ne starije od 30 dana,
12) preslike računa za nabavljenu robu/materijal/opremu i dr. s dokazom o plaćanju istog ne starije od 01.05.2020. godine


6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na posebnom na propisanom obrascu, a isti se može dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za poljoprivredu Međimurske županije ili se može preuzeti na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru županijskog proračuna, drugih javnih izvora i fondova EU, podnositelji koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te oni koji imaju nepodmirenih obveza prema Međimurskoj županiji.
Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj kuverti u pisarnicu Međimurske županije (soba 47) ili poštom s naznakom „Javni poziv – poljoprivreda MJERA 13“ na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU
I TURIZAM
Odsjek za poljoprivredu
R. Boškovića 2
40000 Čakovec

Zahtjevi za potporu zaprimat će se do 15. prosinca 2020. godine , odnosno do utroška sredstava.


7. INFORMIRANJE KORISNIKA POTPORE
Javni poziv objavljen je na stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr)
Sve informacije mogu se dobiti u Međimurskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Ulica R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec, na telefon 040/374-002, 040/374-231 i na e-mail: poljoprivreda@medjimurska-zupanija.hr.

8. OSTALE ODREDBE
Odluku o dodjeli potpore donosi župan nakon kontrole pristiglih zahtjeva. Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.
Međimurska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.


PRILOZI:

1. Zahtjev za MJERU13 (docx)
2. Izjava o poreznom statusu
3. Izjava podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama male vrijednosti
4. Javni poziv (pdf)


Izvor: Međimurska županija


Aktivnost informiranja dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: