Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/20-02/6, URBROJ: 2109/1-01-20-1) župan Međimurske županije objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima
po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

I. Uvod

Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (KLASA: 302-01/20-02/6, URBROJ: 2109/1-01-20-1) u daljnjem tekstu: Program.
Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2020. godinu, u razdjelu 004-Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, pozicija A100813 – Program potpora poduzetnicima u iznosu od 900.000,00 kn.


II. Aktivnosti za koje je moguće ostvariti potporu

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za sljedeće aktivnosti:
a. Ulaganje u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
– nabava strojeva/opreme/alata,
– nabava računalne opreme, računalnih programa i sustava,
b. Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije
– izrada prototipa,
– provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).


III. Uvjeti prijave

Prihvatljivi prijavitelji:
Prijavu mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu 1. Uredbe Europske komisije (EU) br.651/2014 od 17. lipnja 2014. koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
• imaju sjedište na području Međimurske županije
• imaju registiranu gospodarsku djelatnost u sektorima u kojima su prihvatljiva ulaganja prilikom podnošenja prijave – definirani su Programom potpora čl. 4. Prihvatljivi sektori
• projekt ulaganja koji je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava mora se provoditi na području/lokaciji Međimurske županije,
• nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava – dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave
• čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25 %) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi
• u skladu su s odredbama potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br.1407/20103 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
• koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
• čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25 %) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili – dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
• imaju podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi – dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva
• poduzetnici koji imaju najmanje jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje prijave – dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva.

Neprihvatljivi prijavitelji, aktivnosti i sektori:
• definirani su Programom potpora koji je sastavni prilog ovog javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
a) Ulaganje u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti odnosi se na troškove nabave novih i rabljenih strojeva/opreme/alata, nove računalne opreme, računalnih programa i sustava.
b) Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije odnosi se na troškove izrade prototipa te provjeru i zaštitu formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Po ovom Programu prihvatljivi su troškovi ulaganja od dana predaje prijave. Prijavitelj preuzima rizik troškova nastalih u razdoblju između podnošenja prijave i datuma odobrenja sredstava.

Moguće je kombiniranje troškova ulaganja u aktivnosti a) i b), do maksimalnog iznosa potpore po pojedinom poduzetniku u visini 15.000,00 kn.

Neprihvatljivi troškovi:
• Neprihvatljivi troškovi po Programu su troškovi poreza na dodanu vrijednost koji je povrativ, porezni dug, dug za plaće i doprinose djelatnika te za ostale aktivnosti nespomenute kao prihvatljive.
• Neprihvatljivi su troškovi kupnje opreme i/ili usluga od povezanih poduzeća
• Neprihvatljivi trošak po Programu su troškovi vlastitog rada (zaposlenika prijavitelja)

Trajanje projekta ne može biti duže od 4 (četiri) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva.


IV. Iznos potpore

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 15.000,00 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđene u članku 3. de minimis Uredbe poštovana. Jednom poduzetniku može se temeljem ovog poziva dodijeliti samo jedna potpora.


V. Postupak ocjenjivanja projekata

Za provedbu Programa potpora osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava. Prijave se ocjenjuju prema redoslijedu elektroničkog zaprimanja (on-line prijava).

Postupak dodjele sastoji se od sljedećih faza:
• I. Elektroničko zaprimanje i registracija
• II. Provjera prihvatljivosti prijavitelja, ulaganja, troškova, te ocjena kvalitete
Nakon što se sve prijave ocijene, Povjerenstvo za ocjenjivanje priprema popis (rang lista) prijava u kojoj će biti naveden poredak prijava ovisno o rezultatu provedenog ocjenjivanja i unutar raspoložive financijske alokacije.
• III. Donošenje Odluke o financiranju i sklapanje Ugovora o dodjeli sredstava
Međimurska županija obavještava prijavitelja da je njegova prijava odabrana za financiranje. Navedena obavijest sadržava najmanje Odluku o financiranju i informacije o daljnjem postupanju.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava će provesti postupak ocjenjivanja pristiglih projekata u roku od 30 dana nakon završetka zaprimanja prijava.

Napomena:
Prijavitelj isključivo na zahtjev Međimurske županije mora u propisanom roku dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje prihvatljivost prijavitelja, a koju nije morao dostaviti prilikom predaje prijave. Dokumentaciju povezanu s prihvatljivošću prijavitelja koju Međimurska županija može pribaviti službenim putem od nadležnih tijela u RH, prijavitelj neće morati podnositi. Međimurska županija zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dostavu bilo kojeg dokumenta ukoliko se za pokaže potreba.


VI. Kriteriji za ocjenjivanje prijava

Samo pravodobne, potpune prijave, one koje ispunjavaju uvjete te su podnesene na propisani način, ulaze u postupak ocjenjivanja kvalitete. Ocjenjivanje kvalitete će se provoditi temeljem Tablice kriterija i bodova (u daljnjem tekstu: Tablica) kako slijedi:

Redni brojKriterijBroj bodova
1.Aktivnost koja se prijavljuje
a)Ulaganje u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti5
b)Kombinacija ulaganja u aktivnosti a) i b) pri čemu je ulaganje u aktivnost b) ≥ 50 % ukupnog ulaganja10
c)Ulaganje u istraživanje i razvoj15
2.Postotak vlastitog ulaganja u odnosu na neto vrijednost ukupnog ulaganja
a)≤ 10 %0
b)> 10 ≤ 50 %5
c)> 50 %10
3.Proračun prijave je precizan, odnosno troškovi elemenata prijave su tehnički i financijski uređeni i prikazani po stavkama
a)Nije u potpunosti jasan0
b)Proračun je jasan i u skladu s ponudama5
4.Veličina prijavitelja sukladno Prilogu 1. Uredbe Europske komisije (EU) br.651/2014
a)Malo poduzeće5
b)Mikro poduzeće10
5.Neto profitna marža
a)˂ 3 %0
b)3% – 5%3
c)˃ 5%5
6.Koeficijent tekuće likvidnosti
a) ˂10
b)1 – 1,23
c)˃ 1,25
 UKUPNO:50

Podnositelj prijave može ostvariti maksimalno 50 bodova po prijavi. Minimalan broj bodova koje prijava mora ostvariti da bi dobila bespovratna sredstva je 20.

Ukoliko dva ili više podnositelja prijave imaju jednak broj bodova, prednost ima podnositelj koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju 1. Aktivnost koja se prijavljuje. U slučaju da dva ili više podnositelja prijave još uvijek imaju isti broj bodova, prednost će se dati prijavi koja je ostvarila veći broj bodova po kriteriju 4. Veličina prijavitelja. U slučaju da dva ili više podnositelja prijave još uvijek imaju isti broj bodova, prednost će se dati prijavi koja je ranije podnesena na Javni poziv.


VII. Dodjela potpore

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava će na temelju provedenog postupka ocjenjivanja pristiglih prijava izraditi popis (rang listu) prijava koju podnosi županu Međimurske županije.

Po donošenju Odluke o financiranju od strane župana, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam dostavlja Odluku podnositelju prijave elektroničkim putem.

Sa svakim prijaviteljem koji temeljem Odluke ostvaruje pravo na potporu male vrijednosti Međimurska županija sklopit će Ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obaveze.
Ako se odabrani prijavitelj ne očituje na prijedlog Ugovora u roku od 5 dana od zaprimanja prijedloga Ugovora, smatrat će se da je odustao od dodijeljenih sredstava.

Na temelju Odluke o financiranju i potpisanog ugovora, odabranim prijaviteljima isplatit će se sredstva na poslovni račun najkasnije 30 dana nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korisnik potpore dužan je omogućiti Međimurskoj županiji kontrolu namjenskog korištenja dobivene potpore.


VIII. Trajanje poziva i roka za dostavu prijave

Prijave na javni poziv dostavljaju se isključivo putem on-line prijave u razdoblju od 27. svibnja 2020. do 10. lipnja 2020. godine.

Krajnji rok za dostavu prijave je 10. lipanj 2020. godine.

Nepotpune, nepravodobne prijave i one koje ne ispunjavaju uvjete te nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati, o čemu će podnositelj biti obaviješten, te na iste nema prava žalbe.


IX. Mjesto i način dostave prijave

Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se putem online prijave Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju.

Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Međimurske županije.

Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija.


X. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu

Sadržaj potpune prijave čine:
1. Ispunjen Obrazac projektnog prijedloga
2. Ispunjen obrazac Skupne izjave
3. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti (trebaju ispuniti i podnositelji prijave koji nisu korisnici državne potpore)
4. Ispunjen obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva
5. Potvrda Porezne uprave kojom se potvrđuje da podnositelj prijave nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
6. Potvrda Porezne uprave za sva povezana i partnerska poduzeća Podnositelja kojom se potvrđuje da ista nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
7. BON2/SOL2 sa stanjem na dan ne starijim od 30 dana od dana podnošenja prijave
8. GFI-POD za 2019. godinu
9. Ponuda/predračun sukladno strukturi ulaganja navedenoj u Tablici proračuna projekta (Obrazac projektnog prijedloga)

Svi dokumenti u elektroničkom obliku.


XI. Informacije

Pitanja za Javni poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte: gospodarstvo@medjimurska zupanija.hr


XII. Prilozi

Prilozi ovog javnog poziva su (priloženi ispod):

• Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
• Obrazac projektnog prijedloga
• Obrazac Skupne izjave
• Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
• Obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva

ŽUPAN
Matija Posavec mag.ing.


PRILOZI:

 1. Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva-2020
 2. Javni poziv-Potpore za poticanje razvoja poduzetništva-2020
 3. Obrazac projektnog prijedloga-2020
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti-2020
 5. Izjava o usklađenosti s uvjetima javnog poziva-2020
 6. Skupna izjava-2020

OSTALI POTREBNI DOKUMENTI:

 • Potvrda Porezne uprave kojom se potvrđuje da podnositelj prijave nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Potvrda Porezne uprave za sva povezana i partnerska poduzeća Podnositelja kojom se potvrđuje da ista nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • BON2/SOL2 sa stanjem na dan ne starijim od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • GFI-POD za 2019. godinu (Neslužbeni primjerak  – XLS – excel verzija, ne mora biti potpisan)
 • Ponuda/predračun sukladno strukturi ulaganja navedenoj u Tablici proračuna projekta (Obrazac projektnog prijedloga)

NAPOMENA: S obzirom da se radi o prijavi na Javni poziv putem online obrasca (ispod), molimo da prije popunjavanja pripremite sve dokumente koji su potrebni za prijavu. Priloge od rednog broja 3. do 6.  potrebno je popunit, ispisati, potpisati i ovjeriti (preoporučamo PDF format ili JPG format). Skenirani dokumenti ne smiju prelaziti veličinu od 2MB po dokumentu.

Nakon slanja obrasca i sve dokumentacije dobit će potvrdni e-mail (provjerite sandučić “Neželjene pošte”), ukoliko isti ne stiže u roku od 60 minuta možete  nas kontaktirati na e-mail adresu: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr


OBRAZAC ZA ONLINE PRIJAVU

Obrazac za online prijavu nalazi se na sljedećoj poveznici.

Podijeli: