Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente (KLASA: 302-01/21-02/2, URBROJ: 2109/1-01-21-1, od 10.2.2021. godine) župan Međimurske županije objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima

 

OBJAVLJENE IZMJENE I DOPUNE
Župan Međimurske županije donio je i objavljuje Izmjene i dopune:
Dana 26. veljače 2021. godine na snagu su stupile Izmjene i dopune Programa potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente u članku 1. točki 2.

Potpora male vrijednosti dodjeljivati će se za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava, osim prijava za dodjelu bespovratnih potpora Međimurske županije, troškova izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškove izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite i troškova izrade cjelovite prijavne dokumntacije temeljem ZPU, sukladno pravilima pojedinih programa.

Potpore male vrijednosti dodjeljivati će se subjektima malog i srednjeg gospodarstva u obliku bespovratnih, gotovinskih sredstava kao nadopune privatnom financiranju.


CILJ POZIVA

Međimurska županija će temeljem ovog Programa dodjeljivati potpore male vrijednosti čiji su ciljevi:

 • olakšavanje pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike (MSP) koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja za unaprjeđenje poslovanja, osim prijava za dodjelu potpora Međimurske županije,
 • olakšavanje pristupa zajmovima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) te kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) koji na području Međimurske županije provode ulaganja u obrtna/osnovna sredstva,
 • povećanje konkurentnosti gospodarstva kroz olakšavanja prijava na Zakon o poticanju ulaganja.

UVJETI PRIJAVE 

Prijavu mogu podnijeti MSP subjekti definirani u Prilog 1. Uredbe Eurospke komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g. koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Međimurske županije,
 • u trenutku podnošenja prijave na javni poziv imaju ugovorenu, realiziranu i plaćenu uslugu izrade prijavne dokumentacije projektnog prijedloga koji se kandidirao za dodjelu bespovratnih sredstava, uslugu izrade cjelovitih zajmova za HAMAG-BICRO zajmove, uslugu izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite te usluge izrade cjelovite prijavne dokumentacije temeljem Zakona o poticanju ulaganja – dokazuje se preslikom pružatelja usluge iz kojeg je vidljivo da se isti odnosi na predmetnu savjetodavnu uslugu i preslikom izvoda o pla6anju usluge
 • projekt ulaganja koji je kandidiran za dodjelu bespovratnih sredstava/zajma/kredita mora se provoditi na području/lokaciji Međimurske županije,
 • imaju dokaz o predaji prijave odnosno zahtjeva kako je definirano točkom VIII. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu Javnog poziva
 • nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava — dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave
 • čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25 %) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz place evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi
 • u skladu su s odredbama potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br.1407/20103 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) — dokazuje se Izjavom o korištenima potporama male vrijednosti
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su ih primili — dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
 • čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25 %) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su ih primili — dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti
 • imaju podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi – dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva

Neprihvatljivi prijavitelji, aktivnosti i sektori:

 • definirani su Programom potpora mate vrijednosti za financijske potpore i instrumente.

Prihvatljivi troškovi

 • Potpora male vrijednosti dodijelit će se za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava, troškova izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškova izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite i troškova izrade cjelovite prijavne dokumentacije temeljem Zakona o poticanju ulaganja, sukladno pravilima pojedinog programa.
 • Pod troškovima izrade prijavne dokumentacije podrazumijevaju se vanjske stručne usluge izrade prijavnih obrazaca, poslovnog plana, investicijske studije, marketinške strategije i slično.
 • Po ovom Programu prihvatljivi su troškovi izrade prijavne dokumentacije kako je definirano u članku 5. Prihvatljivi troškovi Programa.

Neprihvatljivi troškovi

 • Neprihvatljiv trošak po Programu su troškovi vlastitog rada (zaposlenika prijavitelja) na izradi prijavne dokumentacije, te troškovi poreza na dodanu vrijednost, ukoliko je porez na dodanu vrijednost povrativ za poduzetnika korisnika potpore.
 • Usluge i troškovi izrade dokumentacije za gradnju, odnosno dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole nisu prihvatljiv trošak po ovom Programu.

Intenzitet potpore

1.Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava u sljedećim intenzitetima i iznosima:

a) poduzetnicima koji prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore jednakom ili manjem od 300.000,00 kn dodjeljuje su potpora za troškove pripreme prijavne dokumentacije u sljedećim intenzitetima:

 • mikro, mali i srednji poduzetnici — intenzitet potpore 50 % od opravdanih troškova, a maksimalno 3.000,00 kn

b) poduzetnicima koji prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore većem od kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentacije u sljedećim intenzitetima:

 • mikro i mali poduzetnici — intenzitet potpore 50 %  opravdanih troškova, maksimalno 15.000,00 kn,
 • srednji poduzetnici – intenzitet potpore 40 % od opravdanih troškova, maksimalno 12.000,00 kn

2. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije potrebne za prijavu na HAMAG-BICRO zajmove u sljedećim intenzitetima i iznosima:

 • mikro, mali i srednji poduzetnici — intenzitet potpore 50 % od opravdanih troškova, a maksimalno 3.000,00 kn

3. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije potrebne za prijavu na HBOR kreditne linije u sljedećim intenzitetima iznosima:

 • mikro, mali i srednji poduzetnici — intenzitet potpore 50 % od opravdanih troškova, maksimalno 8.000,00 kn

4. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije potrebne za stjecanje statusa nositelja poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja u sljedećim intenzitetima i iznosima:

 • mikro, mali i srednji poduzetnici — intenzitet potpore 50 % od opravdanih troškova, maksimalno 8.000,00 kn

Iznos potpora

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku nije definiran, dok najviših iznos bespovratnih sredstava koji se mote dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe , te ovisno o potpori za koju je prijava rađena, kako je navedeno u članku 6. Programa.

Jednom poduzetniku, bespovratna potpora može biti dodijeljena u maksimalnom iznosu od 15.000,00 kn u periodu trajanja Programa 2021./2022. godina.


Dodjela potpora

Potpore se dodjeljuju temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente. Za provedbu Programa potpora osniva se Povjerenstvo za provedbu Programa potpora. Prijave se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Povjerenstvo za provedbu Programa donosi Odluku temeljem odredbi i ciljeva Programa potpora i uvjeta iz Javnog poziva. Potpore dodijeljene temeljem Odluke imaju narav potpore male vrijednosti. Potpora se smatra dodijeljenom s datumom donošenja Odluke, neovisno o datumu isplate potpore poduzetniku.


Način isplate potpora

PO donošenju Odluke o dodjeli potpore od strane Povjerenstva, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam dostavlja Odluku podnositelju prijave pisanim putem.

Odobrena novčana sredstva se na račun korisnika potpore temeljem Odluke Povjerenstva za provedbu Programa potpora u roku definiranom predmetnom Odlukom.


Mjesto dostave, dostave i rok za dostavu prijave

Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se putem online prijave Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju.

Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Međimurske županije.

Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam može zatražiti dodatno obrazloženje vezano uz dostavljenu prijavu i dokumentaciju.

Prijave se mogu dostavite poštom, preporučeno na adresu:

Međimurska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam,

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec

Javni poziv bit će otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine. Prijave podnesene izvan propisanog roka odbacit će se.


Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu

Sadržaj potpune prijave čine:

 1. Ispunjen obrazac prijave
 2. Ispunjen obrazac skupne izjave
 3. Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (trebaju ispuniti i podnositelji prijave koji nisu korisnici državne potpore)
 4. Ispunjen obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva
 5. Potvrda Porezne uprave kojom se potvrđuje da podnositelj prijave nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave — izvornik
 6. Potvrda Porezne uprave za sva povezana i partnerska poduzeća Podnositelja kojom se potvrđuje da ista nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave – izvornik
 7. Račun izdan od poduzeća ili fizičke osobe-obrtnika registriranog za barem jednu ad djelatnosti:
  • Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
  • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem,
  • Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
 8. Izvod s računa o izvršenom plaćanju usluge kojim se dokazuje da je poduzetnik izvršio uplatu ukupnog iznosa za pružene usluge u pripremi projektnog prijedloga
 9. Dokaz da je prijavljeni projektni prijedlog zadovoljio minimalno administrativnu provjeru i da je upućen u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava.
 10. Ukoliko je projektni prijedlog predan za odobravanje financijskog Instrumenta — HAMAG BICRO zajam, potrebno je dostaviti dokaz da je isti predan (snimka zaslona na kojoj je razvidno da je Zahtjev predan putem portala *Online prijava” ili mail iz kojeg je vidljiva predaja projektne dokumentacije.
 11. Ukoliko je projektni prijedlog predan za odobravanje HBOR kredita potrebno je dostaviti dokaz predaje zahtjeva pisarnici, odnosno potvrdu banke.
 12. Ukoliko je projektni prijedlog predan za odobravanije statusa nositelja poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja, potrebno je dostaviti obrasce za prijavu za odobrenja statusa korisnika potpore od 1. – 4.
 13. Preslika naslovne stranice prijavnog obrasca i odgovarajuće stranice prijavnog obrasca iz koje je vidljiv zatraženi iznos bespovratnih sredstava (točnost podataka provjerit će se u suradnji s institucijom kojoj je projektni prijedlog prijavljen), ukoliko je primjenjivo
 14. dokaz o IBAN transakcijskom računu podnositelja prijave. (Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o plaćenoj usluzi. Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz 0 plaćanju).


Prilozi

 1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima-2021
 2. Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente-2021
 3. Izmjene i dopune Programa potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente – 2021
 4. Obrazac prijave-2021
 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti-2021
 6. Izjava o usklađenosti s uvjetima javnog poziva-2021
 7. Skupna izjava-2021

Informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije, soba 63, R. Boškovića 2, Čakovec, na tel. 040/374-238 ili putem elektronske pošte: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: