Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19, 3/20, 7/22 i 1/23) i Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini (KLASA: 402-06/24-01/27, URBROJ: 2019-01-24-1), župan Međimurske županije raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini

1. PREDMET NATJEČAJA 

Predmet Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za su/financiranje programa i projekta koje provode udruge u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.

Putem ovog natječaja Međimurska županija će doprinijeti zadovoljenju javnih potreba na području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, skrbi o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije razvoja civilnog društva, kao i realiziranju ciljeva definiranih u županijskim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj dodjele bespovratnih sredstava je osnaživanje organizacija civilnog društva u provedbi programa i projekata u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva na području Međimurske županije.

Financiranje programa/projekta provoditi će se temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19, 3/20, 7/22 i 1/23) te propisanih Uputa za prijavitelje.


2. PODRUČJA AKTIVNOSTI

Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu prijaviti programe i projekte u sljedećim prioritetnim područjima za dodjelu sredstava:

 • Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača,
 • Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji,
 • Prioritetno područje 3 – umirovljenici,
 • Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom,
 • Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva.

Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji doprinose osnaživanju organizacija civilnog društva u navedenim prioritetnim područjima za aktivnosti kojima će se:

 • ojačati kapaciteti udruga za zaštitu prava potrošača te omogućiti provođenje edukacija, savjetovanja, informiranja i jačanja svijesti potrošača o njihovim temeljnim pravima;
 • poboljšati kvaliteta života i rješavanje problema svih skupina, uključujući i osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, djecu s teškoćama u razvoju, djecu s teškoćama u ponašanju, branitelje, pripadnike nacionalnih manjina;
 • unaprijediti svijest o važnosti i odgovornosti za održavanje zdravlja, preventivne aktivnosti, zaštita oboljelih svih dobnih skupina;
 • unaprijediti skrb i položaj svih ranjivih skupina, uključujući i osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, djecu s teškoćama u ponašanju, branitelje, pripadnike nacionalnih manjina i ostale skupine;
 • unaprijediti skrb i brigu za populaciju djece i mladih, unaprijediti položaj i osigurati podršku djeci i mladima u svim segmentima života;
 • unaprijediti svijest o važnosti i značaju poštivanja, unaprjeđivanja i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.

3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA PROGRAMA

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 215.000,00 eura, od toga za:

 • Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača – 17.000,00 eura,
 • Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji – 53.000,00 eura,
 • Prioritetno područje 3 – umirovljenici – 45.000,00 eura,
 • Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom – 60.000,00 eura,
 • Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva – 40.000,00 eura.

Očekivani broj financijskih potpora sukladno iskazanom interesu koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa i projekta u okviru ovog Natječaja je sljedeći:

 • Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača – 3 potpore,
 • Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji – 9 potpora,
 • Prioritetno područje 3 – umirovljenici – 8 potpora,
 • Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom – 15 potpora,
 • Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva – 18 potpora.

Iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta definira se prema prioritetnim područjima na sljedeći način:

 • Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača, najmanji traženi iznos je 500,00 eura, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge iznosi 6.000,00 eura,
 • Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji, najmanji traženi iznos je 500,00 eura, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge iznosi 14.000,00 eura,
 • Prioritetno područje 3 – umirovljenici, najmanji traženi iznos je 500,00 eura, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge iznosi 15.000,00 eura,
 • Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom, najmanji traženi iznos je 500,00 eura, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge iznosi 13.000,00 eura,
 • Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva, najmanji traženi iznos je 500,00 eura, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge iznosi 6.000,00 eura.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj. Udruga može potraživati sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta.

Međimurska županija zadržava pravo realokacije sredstava u okviru programskih područja, ovisno o kvaliteti prijavljenih programa i projekata te broju pristiglih prijava.

Ukoliko se predviđen raspoloživi iznos u cijelosti ne utroši kroz ovaj Natječaj, nakon donošenja Odluke, preostali raspoloživi iznos može se rasporediti sukladno članku 16. i 17. Pravilnika, do trenutka kada se utroše sva raspoloživa sredstva.


4. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo prijave na ovaj Natječaj imaju udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske te da su im ovlaštene osobe u mandatu,
 2. su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 3. su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet su/financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 4. program/projekt ili druga aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije bude od posebnog interesa za Županiju i ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima natječaja;
 5. su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
 6. nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
 7. se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 8. imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

Aktivnosti moraju biti u skladu s djelatnošću koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2024. godinu.

Prihvatljivi za su/financiranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije od 01. siječnja 2024. godine. Kandidirani programi/projekti moraju završiti zaključno 31. prosinca 2024. godine.


5. NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt iz jednog prioritetnog područja. Višestruka prijava rezultirat će odbijanjem svih pristiglih prijava.

Prijedlog programa/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu, koji se obavezno popunjavaju računalom te je potrebno popuniti sva polja u obrascima. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.

Prijava se dostavlja u papirnatom tiskanom obliku ili u elektroničkom obliku.

Cjelovite prijave u tiskanom obliku koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (ured broj 1), zaključno do 15:00 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 12:00 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA

Prijava na Javni natječaj
za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini

R. Boškovića 2
40 000 Čakovec

s naznakom – NE OTVARAJ

Prijava u tiskanom obliku sadržava obvezne obrasce, popunjene i vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja, ovjerene službenim pečatom (ako je primjenjivo).

Elektronička prijava dostavlja se najkasnije do 12:00 sati posljednjeg dana Natječaja, tj. datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu. Elektronička prijava sadržava obvezne obrasce, popunjene i vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja, ovjerene službenim pečatom (ako je primjenjivo).

Cjelokupna skenirana dokumentacija dostavlja se na adresu elektroničke pošte: civilno-drustvo@medjimurska-zupanija.hr s naznakom Prijava na Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.


6. SADRŽAJ PRIJAVE

Tiskana prijava mora sadržavati:

 1. Ispunjen obrazac za prijavu programa/projekta
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
 3. Ispunjen obrazac o partnerskoj organizaciji, ako je primjenjivo
 4. Ispunjenu izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu/projektu, ako je primjenjivo
 5. Ispunjenju izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
 6. Ispunjen obrazac životopisa voditelja/voditeljice programa/projekta
 7. Presliku potvrde o predanom financijskom izvješću za godinu koja prethodi raspisivanju Natječaja
 8. Dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju, itd.), ili izjava o sufinanciranju iz vlastitih sredstava, ako je primjenjivo.

Dokumentacija iz točke 1. do 6. treba biti popunjena u cijelosti, potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

Uz osnovnu dokumentaciju, a u svrhu što kvalitetnije i brže provjere zakonom propisanih uvjeta za dobivanje financijskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije traži se i sljedeća dokumentacija:

9. Ispis izvatka iz Registra udruga, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (ispis sa stranice Registra udruga, https://registri.uprava.hr/#!udruge) ili preslika izvatka koji izdaje Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije, nadležan za registraciju udruga;
10. Preslika važećeg Statuta (ili ispis iz Registra udruge Republike Hrvatske https://registri.uprava.hr/#!udruge);
11. Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu);
12. Financijsko izvješće o poslovanju, za godinu koja prethodi raspisivanju Natječaja, ovjerena od FINA-e  (ako su traženi podaci objavljeni u Registru neprofitnih organizacija, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ traženo nije potrebno dostaviti).

Dokumentacija iz točke 9. do 12. dostupna je u javnim registrima te ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju, prijava se neće odbaciti, već će se provjera izvršiti korištenjem navedenih registara.

Dodatna dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora:

Kako bi se izbjegli dodatni troškovi prilikom prijave na Natječaj, potencijalni prijavitelji čiji će programi ili projekti nakon provedbe postupka utvrđivanja kvalitete prijave biti predloženi za su/financiranje, na zahtjev nadležnog upravnog odjela Županije, u roku od pet (5) dana dostaviti će sljedeću dokumentaciju:

 1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5), koja će se zatražiti neposredno prije potpisivanja Ugovora s ciljem izbjegavanja financiranja aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme, i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora;
 2. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju  vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana;
 3. Uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak, a koje nije starije od šest (6) mjeseci (dostavlja se za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta);
 4. Bjanko zadužnica u vrijednosti minimalno odobrenog iznosa solemnizirana od strane javnog bilježnika, a koju dostavlja odgovorna osoba prijavitelja za programe/projekte koji će se financirati u iznosu od 2.654,46 eura i više.

Ako prijavitelj ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju njegova prijava će se odbaciti kao nevažeća.


7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a krajnji rok za dostavu prijave je 15. ožujka 2024. godine.

Tiskana prijava je dostavljena u roku ako je na žigu vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu na Natječaj.

U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke, krajnji rok dostave prijave u pisarnicu je u 12:00 sati posljednjeg dana Natječaja.

Elektronička prijava dostavlja se najkasnije do 12:00 sati posljednjeg dana Natječaja.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno pristigli, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.


8. POSTUPAK PRIGOVORA

Udruge čiji programi ili projekti ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja i koje su odbačene mogu u roku od 8 dana od primitka obavijesti podnijeti prigovor.

O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za prigovore koje će u roku od osam (8) dana od primitka prigovora odlučiti o istome. U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena u daljnji postupak, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će bit odbačena.

Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti će se pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se ne može podnijeti na Odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore, poštom, u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru uzimajući u obzir sve činjenice donosi Povjerenstvo. Na omotnici mora biti jasno naznačeno o kojem se javnom natječaju radi.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.


9. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e- mail: civilno-drustvo@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 29. veljače 2024. godine.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

Javni natječaj (.pdf)


PRILOZI:

 1. Upute za prijavitelje
 2. Obrazac 1 – Opisni obrazac za prijavu programa/projekta
 3. Obrazac 2 – Obrazac proračuna
 4. Obrazac 3 – Obrazac o partnerskoj organizaciji
 5. Obrazac 4 – Izjava o partnerstvu
 6. Obrazac 5 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Obrazac 6 – Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
 8. Obrazac 7 – Obrazac opisnog izvještaja
 9. Obrazac 8 – Obrazac financijskog izvještaja
 10.  Obrazac 9 – Životopis voditelja/voditeljice programa/projekta
 11.  Obrazac 10 – Obrazac za procjenu kvalitete prijave
 12.  Legenda 1 – Specifično područje financiranja
 13.  Legenda 2 – Korisničke skupine
 14.  Legenda 3 – Osnovni / dodatni tip
 15.  Posebni i Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga koji su od interesa za Međimurske županije.
Podijeli: