Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), objavio je deveto u nizu izvješće na godišnjoj razini kojim se prati stanje sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. Ovo izvješće izvrsna je informacijska osnova za donošenje politika, programa i mjera temeljenih na podacima, a ne pretpostavkama u svrhu poduzetničkog djelovanja u Hrvatskoj. U izradi publikacije korišteni su domaći izvori podataka (FINA, Državni zavod za statistiku, izvještaji ključnih institucija čije aktivnosti su vezane za mala i srednja poduzeća – Hrvatska banka za obnovu i razvitak, HAMAG-BICRO, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora  i drugi). Uz domaće podatke, korišteni su i rezultati međunarodnih istraživanja u kojima je obuhvaćena i Hrvatska (Global Entrepreneurship Monitor – GEM, Doing Business, Izvješće o globalnoj konkurentnosti, Indeks percepcije korupcije).

STANJE SEKTORA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U HRVATSKOJ

Sektor mikro, malih i srednjih poduzeća čini okosnicu gospodarstva, a on je u Hrvatskoj stabilan godinama. Značaj tog sektora mjeren je kroz kriterije zaposlenosti  (74%), ukupnog prihoda (60%) i izvoza (53%). Ono što karakterizira sektor je niska razina inovativnosti te problem produktivnosti/konkurentnosti. U 2019. godini zabilježen je pad broja osnovanih poduzeća, što otvara pitanje kvalitete poduzetničke okoline. Udio obrta u aktivnim trgovačkim društvima je stabilan na razini od oko 40%, kao i broj zaposlenih u ukupnom broju zaposlenih u Hrvatskoj (oko 12%). Za razvoj obrtništva ključna je edukacija za obrtnička zanimanja za koja postoji rastući interes, podržana vladinim programima – kao što je bio Poduzetnički impuls.

Zbog nejednakog pristupa resursima za pokretanje poslovnog pothvata, potrebno je posebno sagledati inkluzivno i društveno poduzetništvo. Učešće žena u strukturi vlasnika poduzeća u Hrvatskoj na razini je od 22%, a kod obrta 34%, što pokazuje jaz u poduzetničkoj aktivnosti žena i muškaraca. Što se tiče imigrantskog poduzetništva, Hrvatska je u grupi zemalja s najmanjom imigracijom u EU, a istovremeno je prisutan negativni migracijski saldo.

OKRUŽENJE U KOJEM DJELUJU MIKRO, MALA I SREDNJA PODUZEĆA I OBRTNIŠTVO

Brojna međunarodna istraživanja koja prate kvalitetu institucionalnog i zakonodavnog okvira za poslovnu aktivnost, zaključuju kako je složenost i netransparentnost zakonodavnog okvira najznačajnija prepreka jačanju poduzetničke aktivnosti u Hrvatskoj. Uz to, problem je i neredovita evaluacija efekata zakonodavnog okvira na okruženje u kojem mala i srednja poduzeća posluju. Nedovoljna razvijenost financijskog tržišta djeluje ograničavajuće na potrebe financiranja poslovnih pothvata u najrizičnijim fazama, kao što je pokretanje i rast. Nedostatak fondova rizičnog kapitala i poslovnih anđela uz druge nedostatke,  godinama su prepoznati kao najveća ograničenja za poduzimanje poduzetničke aktivnosti.

EDUKACIJA ZA PODUZETNIŠTVO

Raspoloživost ljudskih resursa za poduzetničko djelovanje uvelike ovisi o obrazovanje za poduzetničke kompetencije. Doprinos obrazovnog sustava u obrazovanju za poduzetničke kompetencije bolje je ocijenjen nego doprinos primarne i sekundarne obrazovne razine (GEM istraživanje, 2019.), koji je ocijenjen, uz Vladine politike, najnižom ocjenom. Navedeno pokazuje da sve tri razine obrazovanja predstavljaju ograničenje u jačanju poduzetničkog kapaciteta Hrvatske na individualnoj razini.  Hrvatska kontinuirano zaostaje za EU prosjekom, što upućuje na slabu implementaciju preporuka Europske komisije u hrvatskom obrazovnom sustavu. Pozitivna strana je što u Hrvatskoj postoji značajan broj institucija i organizacija izvan sustava formalnog obrazovanja, a koje nude obrazovanje za poduzetnike početnike i/ili već pokrenuta poduzeća, kao što su centri za poduzetništvo, poduzetnički inkubatori, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca te privatna poduzeća aktivna u sektoru obrazovanja odraslih.

Hrvatska ima razvijenu mrežu poduzetničkih potpornih institucija (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, znanstveno – tehnologijski parkovi, centri kompetencije i slobodne zone) koje poduzetnicima pružaju podršku kroz informiranje, savjetovanje, edukacije i povezivanja s investitorima.

Mikro, mala i srednja poduzeća i obrtništvo predstavljaju dominantan udio u zaposlenosti Hrvatske (oko 75%), što govori o njihovom značaju za hrvatsko gospodarstvo i kvalitetu života ljudi. Za uspješnost tih poslovnih aktera bitno je okruženje u kojem djeluju i ljudi koji su nositelji poslovnih aktivnosti, jer bez dobrog okruženja, međusobne potpore te ljudi s poduzetničkim kompetencijama, značaj mikro, malih i srednjih poduzeća i obrtništva se umanjuje.

CEPOR-ovo izvješće u cijelosti je dostupno za preuzimanje na poveznici.


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: