Račun dobiti i gubitka za 2012. godinu


Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu


Račun dobiti i gubitka za 2014. godinu


Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu


Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu